Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Elever med laptop studerar i klassrum

Undersökning uppmärksammar oro för covid-19

2020-07-09 14:05

Svenskstuderande på Svenska För Invandrare (SFI) och på gymnasiets språkintroduktion i Västernorrland fick svara på frågor om hur de hanterat coronapandemin och hur de ser på myndigheternas rekommendationer. Resultaten visar bland annat att en stor majoritet följer myndigheternas rekommendationer, men drygt en tredjedel tycker att dessa borde bli mer omfattande. Resultaten tyder också på att de svarande känner mer oro för coronaviruset, jämfört med befolkningen i stort.

De flesta följer myndigheternas rekommendationer: 71 % har varit extra noga med att tvätta händerna, 70 % har arbetat/studerat hemifrån, och 62 % har stannat inomhus mer än vanligt. 67% är oroade över sin familjs hälsa, vilket är i nivå med vad befolkningen i stort svarat i andra jämförbara undersökningar.

Drygt hälften av de svarande i den här undersökningen är även oroade över sin egen hälsa, vilket tyder på mer utbredd oro jämfört med befolkningen i stort. 45 % svarar att de har mycket eller ganska stort förtroende och 15 % att de har litet eller mycket lite förtroende för myndigheterna.

Olika livsvillkor innebär väsentligt olika möjligheter att tillämpa myndigheternas rekommendationer, till exempel att arbeta hemifrån, undvika kollektivtrafik och hålla avstånd. Risken att smittas har visat sig vara betydligt högre vid trångboddhet och arbete inom omsorg, service och transport där utlandsfödda är överrepresenterade.

Brist på information på olika språk, framförallt inledningsvis i pandemin, kan också ha bidragit till att utlandsfödda drabbats hårdare av covid-19.

­­­- Den här undersökningen visar att 35 % av de som svarat på den här enkäten anser att myndigheternas uppmaningar borde bli mer omfattande. Det tyder på att det behövs mer information om coronaviruset till den här gruppen. Vi behöver fundera mer kring hur vi på bästa sätt når ut med information och med förebyggande och hälsofrämjande insatser så att de når ut till hela befolkningen, säger Peter Möllerswärd, folkhälsochef, Region Västernorrland. 

Enheten för folkhälsa har inlett en dialog om resultaten med länets kommuner och Länsstyrelsen för att diskutera eventuella åtgärder och insatser både på kort och lång sikt.

Fakta om undersökningen

Enkätundersökningen genomfördes perioden 25 maj – 2 juni i Sundsvall, Kramfors, Ånge, Örnsköldsvik och Sollefteå av Invandrarindex*, på uppdrag av Region Västernorrland. 578 personer mellan 16 och 65 år har svarat. Hälften av de svarande är mellan 15 och 20 år gamla. Svarsfrekvensen var 79 %. Enkäten var tillgänglig på fem språk, utöver svenska.

Rapport: Nyanlända och coronaviruset, Region Västernorrland (pdf)

* invandrarindex.se

Övriga källor som innehållet i artikeln grundar sig på

Arbetsgruppen för råd om covid-19 vid trångboddhet (Artcovid)

Folkhälsomyndigheten (FHM), 2020. Covid-19. Demografisk beskrivning av bekräftade covid-19 fall i Sverige 13 mars-7 maj 2020 (pdf)

Folkhälsomyndigheten (FHM), 2020. Beteende, oro och informationsbehov. Genomförda och pågående undersökningar under covid-19 (pdf)

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), 8 juni, 2020. Kantar Sifos rapport om förtroende, oror och beteende under coronakrisen. 

Sveriges Radio, 24 mars 2020