Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Nationella minoriteter

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft 1 januari 2010 och ger Sveriges nationella minoriteter laglig rätt till information, skydd av kultur och språk samt delaktighet och inflytande.

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är Sveriges nationella minoriteter. Jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli är de nationella minoritetsspråken.

Minoritetslagstiftningen är en rättighetslagstiftning vilket innebär att arbetet främst handlar om att förverkliga rättigheter och inte enbart om att tillgodose behov, önskemål och intressen.

Grundskydd

Minoritetslagen har ett antal allmänna bestämmelser som också benämns som grundskydd. Grundskyddet innebär att lagen gäller hela landet och omfattar samtliga fem nationella minoriteter. Grundskyddet regleras i minoritetslagens inledande paragrafer som slår fast att:

  • förvaltningsmyndigheter ska när det behövs på lämpligt sätt informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter enligt denna lag (3 §)
  • det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken (4 §, även 8 § i språklagen)
  • det allmänna ska främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige (4 §)
  • barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt (4 §)
  • förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor (5 §)

Förstärkt skydd i förvaltningsområde

Lagen ger också ett förstärkt skydd för samiska, finska respektive meänkieli i så kallade förvaltningsområden. Region Västernorrland och Örnsköldsviks kommun (från och med 1/2 2018) ingår i förvaltningsområde för finskan vilket innebär ett särskilt ansvar att främja och stärka det finska språket och kulturen.
Den 1 februari 2018 blir Region Västernorrland och Sundsvalls kommun även samiskt förvaltningsområde.