Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Krisorganisation under covid-19-pandemi

Här ges en övergripande beskrivning av den gällande krisledningsorganisationen i Region Västernorrland under pågående coronapandemi.

Regional särskild sjukvårdsledning (RSSL)

Den regionala särskilda sjukvårdsledningen (RSSL), som aktiverades den 9 mars, fattar beslut i frågor som har ett övergripande perspektiv.

Huvudsakliga uppgifter:

 • Leder och samordnar krisarbetet inom Region Västernorrland.
 • Prioriterar insatser.
 • Omdisponerar resurser.
 • Mobiliserar vid behov resurser som inte omedelbart finns tillgängliga.
 • Ansvarar för att strategiska frågor drivs och följer upp dessa.
 • Samverkar med andra aktörer på lokal, regional och nationell nivå.

RSSL adjungerar nödvändiga kompetenser till sina möten efter behov.

RSSL har dagliga korta möten.

Medlemmar:

Chefläkare: Mikael Saric (medicinskt ansvarig samt stabschef)

Regiondirektör: Anders Sylvan (sjukvårdsledare)

Smittskyddsläkare: Hans Boman

Samordnare regionledningsförvaltningen: Anders Jaktlund (kontaktperson för RSSL och ansvarig för upprättande av dagordning)

HR-direktör: Ewa Strömsten

Sjukhusdirektör: Lena Carlsson

Primärvårdsdirektör: Anna-Lena Lundberg

Kommunikationsdirektör: Lars-Erik Marklund

Sekreterare: Vivi-Anne Lindström.

LSSL - lokal särskild sjukvårdsledning

Lokal särskild sjukvårdsledning (LSSL) finns vid regionens tre sjukhusorter samt för primärvården. Under den pågående pandemin är samtliga LSSL aktiverade och i arbete.

Huvudsakliga uppgifter:

 • Planera för lokal beredskap att hantera stora patientvolymer, ut ifrån tillgängliga prognoser.
 • Identifiera lokala behov och föreslå lokala lösningar.
 • Genomföra och följa upp lokala lösningar.

LSSL ska också på uppdrag av RSSL kunna utreda specifika lokala frågor.

LSSL har mandat att föreslå och genomföra förändringar inom de lokala klinikerna/verksamheternas uppdrag. I största möjliga mån ska beslut tas i samverkan med den ordinarie chefsstrukturen.

Sammansättning LSSL

Arbetet i LSSL leds av en stabschef som har mandat att sätta samman gruppen med de personer/funktioner som krävs för ett effektivt arbetssätt.

I LSSL ingår alltid förutom stabschefen en sjukvårdsledare, en medicinskt ansvarig och en kommunikatör.

Stabscheferna är under den pågående pandemin är:

 • Sundsvall: Per Eriksson
 • Sollefteå: Agneta Nordlander
 • Örnsköldsvik: Karin Söderberg
 • Primärvården: Anna-Lena Lundberg, ersättare Gun-britt Milioris

De lokala sjukvårdsledningarna rapporterar dagligen till den regionala särskilda sjukvårdsledningen (RSSL).