Region Västernorrlands Etiska Råd

Regionens Etiska Råd är ett organ som har till uppgift att vara sakkunniga till Patientnämnden-Etiska nämnden.

Genom att: 

  • samla upp etiska frågor från verksamheten;
  • ge yttranden/synpunkter eller rekommendationer i etiska frågor från verksamheten eller som aktualiseras av Patientnämnden-Etiska nämnden;
  • initiera utbildningar, konferenser och seminarier samt dokumentera information, synpunkter och diskussioner som förts fram;
  • frågor som kräver beslut/politisk förankring skickas till Patientnämnden-Etiska nämnden för beslut eller rekommendationer;
  • sammanställa och dokumentera  behandlade etiska frågor för återkoppling och riktlinjer.

Etisk policy Region Västernorrland (pdf)

Rådets sammansättning och uppdrag

Region Västernorrlands Etiska Råd består av ledamöter från professionen och är sammansatt på ett sådant sätt att olika synsätt skall komma till uttryck.

Rådets sammansättning speglar uppfattningen att etiska riktmärken är möjliga att diskutera – och förhoppningsvis komma överens om – oberoende av politisk uppfattning, personlig livsåskådning eller religiös tillhörighet.

Rådets sammanträden kan karaktäriseras som samtal, där alla deltar oavsett kompetens och bakgrund. Tyngdpunkten i diskussionerna ligger på att göra olika värderingar synliga och låta dem brytas mot varandra.

Diskussionerna utgår från den humanistiska människosynen. Det innebär att människan är ett subjekt – ett jag – som har frihet, ansvar och värdighet. Hon får aldrig enbart betraktas eller behandlas som ett medel. Människan är alltid ett mål i sig, vilket betyder att hon alltid kan göra anspråk på respekt för sin egen skull.

Till denna människosyn knyts uppfattningen om människovärdet, som innebär att alla människor har vissa fundamentala rättigheter som skall respekteras och gälla lika för alla. Människovärdet är knutet till människans existens, inte till det hon har, gör eller kan.

Region Västernorrlands Etiska Råd anordnar varje år tillsammans med Patientnämnden-Etiska nämnden etiskt seminarium och Etikens dag i Region Västernorrland.


Tillbaka till toppen