2018 – Ännu ett år med stort fokus på Arktis

2018-12-19 11:32

Arctic Futures Symposium som arrangerades av the Polar Foundation här i Bryssel den 28 november fick bli slutet på ännu ett intensivt år med Arktiska frågor i fokus i EU. Ett år som inleddes med avrundningen av Arctic Stakeholder Forum (ASF)- processen och publiceringen av den slutgiltiga ASF-rapporten om investeringsbehov och prioriteringar i Arktis och som sedan uppföljdes den 17 september när kommissionen arrangerade sin första konferens för Arktis intressenter i Bryssel.

Arctic Futures Symposium är en sedan 2009 årligt återkommande konferens om Arktis arrangerat av the Polar Foundation i samarbete med olika intressenter från Arktis. Konferensen samlar deltagare från hela världen, däribland nationella och regionala företrädare samt representanter från olika delar av EU-maskineriet, i synnerhet EU-kommissionen och European External Action Service (EEAS). 

I år inleddes konferensen med en kortfilmsvisning kvällen innan den huvudsakliga konferensdagen. Filmvisningen ämnade illustrera levnadsförhållandena i Arktis igår och idag, och fick illustrera hur Arktis är en mycket stark och levande region, samtidigt som det också är en region med stora utmaningar framför sig, däribland klimatförändringarna men också psykisk ohälsa som är ett växande problem i den Arktiska regionen.

Under själva konferensdagen den 28 november diskuterades fyra fokusområden (1) arktiska institutioner, (2) transport och logistik, (3) kultur, innovation och entreprenörskap samt (4) marin tillväxt och biodiversitet. Överlag fanns en stor positivitet för framtiden i Arktis, men också en rädsla för de utmaningar som klimatförändringarna kommer bära med sig i framtiden. Ett stort fokus lades även i dessa diskussioner på hur regionen ska motarbeta den växande psykiska ohälsan i regionen, också i den samiska befolkningen.

Arctic Futures Symposium fick bli slutet på ännu ett intensivt år med Arktiska frågor i fokus i EU-maskineriet. Den 19 januari i år hölls det avslutande mötet i ASF-processen på plats i Bryssel varefter den slutgiltiga rapporten om Arktiska investeringsbehov och prioriteringar publicerades. Västernorrland och Jämtland Härjedalen har tillsammans med de andra regionerna i NSPA-nätverket bidragit till att formulera dessa. Den 17 september hölls därefter den första dialogkonferensen för Arktis intressenter –  också på plats i Bryssel – i syfte att bland annat följa upp, men också bygga vidare på ASF-rapportens rekommendationer rörande investeringsbehov och prioriteringar i Arktis med fokus på hållbara och innovativa investeringar, bredbandsutbyggnad och gränsöverskridande samarbete. Ett budskap som kom att genomsyra konferensens alla diskussioner var vikten av en tät och tydlig kommunikation mellan EU och Arktis intressenter.

I samband med konferensen den 17 september anordnades också den årliga dialogen för Arktis ursprungsbefolkningar där vilken vikten av en tätare kommunikation mellan EU och samerna tydligt underströks av samiska representanter. Dialogen inspirerade bland annat också en av våra praktikanter, Maria Tiger Bodlund, till att skriva en undersökande rapport om samernas påverkanskanaler till EU. Denna rapport kommer publiceras här på hemsidan i slutet på januari.

Den 5 juni hölls dessutom en workshop i Bryssel som en del av OECD-projektet Linking Indigenous Communities with Regional Development där fokus låg på hur europeisk, nationell, regional och lokal nivå bättre kan involvera de samiska och grönländska befolkningarna i regional utveckling. Projektet kommer att mynna ut i globala rekommendationer om hur ursprungsbefolkningar bättre kan involveras i utvecklingspolitik, och kan komma att påverka EU:s regionalpolitik gentemot NSPA-regionerna.

För att läsa mer om ASF-processen, klicka här

Fär att läsa mer om 1st Arctic Stakeholder Conference, klicka här

För att läsa rapporten från 1st Arktic Stakeholder Conference, klicka här

För att läsa mer om Arctic Futures Symposium, klicka här (en sammanfattningsrapport från konferensen kommer publiceras på denna sida)

/Maria Tiger Bodlund