Bioekonomistrategin uppdaterad för bättre genomslag

2018-10-15 12:06

EU-kommissionen lanserar en uppdatering av bioekonomistrategin med t.ex. en ny tematisk investeringsplattform för bioekonomi.

2012 antogs EU:s strategi för bioekonomi, som syftar till att åstadkomma ett mer hållbart, innovativt och ekonomiskt gynnsamt användande av EU:s naturresurser inom jordbruk, skogsbruk, fiske, livsmedel, bioenergi och biobaserade produkter. 2017 utfördes en översyn av denna strategi som såg att bioekonomin blir allt mer relevant för medlemsländerna och regionerna i EU, också genom att bioekonomin identifierats som del av många regioners smart specialiseringsstrategier. Dock behövs fler investeringar på området och EU:s olika insatser på området måste strömlinjeformas och utvärderas bättre för att nå bättre resultat

EU-kommissionen har därför tagit fram en uppdaterad bioekonomistrategi som ska förbättra bioekonomins genomslag. 14 åtgärder ska lanseras under året 2019, samlade under 3 mål:

1. Utvidga och förstärka de biobaserade sektorerna:

  • inrätta en cirkulär bioekonomisk tematisk investeringsplattform värd 100 miljoner euro för att få ut biobaserade innovationer på marknaden och för att minska riskerna förknippade med privata investeringar i hållbara lösningar,
  • underlätta utvecklingen av nya hållbara bioraffinaderier runt om i Europa.

2. Snabbt införa bioekonomier runt om i Europa:

  • utveckla en strategisk agenda för inrättande av hållbara livsmedels- och jordbrukssystem, ett hållbart skogsbruk och biobaserade produkter,
  • inrätta en EU-omfattande politisk stödfunktion för bioekonomiska frågor för EU-länder inom ramen för Horisont 2020 i syfte att utveckla nationella och regionala bioekonomiska agendor,
  • lansera pilotåtgärder för utveckling av bioekonomier i landsbygds-, kust-, och stadsområden exempelvis på områdena avfallshantering och koldioxidlagring,

3. Skydda ekosystemet och förstå bioekonomins ekologiska begränsningar

  • ta i drift ett EU-omfattade övervakningssystem för att mäta framstegen mot en hållbar och cirkulär bioekonomi,
  • förstärka vår kunskapsbas och förbättra vår förståelse för särskilda bioekonomiska områden genom insamling av data och göra kunskapen mer tillgänglig genom kunskapscentrumet för bioekonomi,
  • ge vägledning och främja god praxis vad gäller att bedriva bioekonomisk verksamhet inom säkra ekologiska gränser.

Läs mer om den uppdaterade bioekonomistrategin på kommissionens hemsida