EU i lokalpolitiken

2018-03-09 16:34

SKL har släppt sin nya rapport ”EU i lokalpolitiken” som undersöker hur stor påverkan EU har på den verksamhet som bedrivs i kommuner, landsting och regioner.

2010 genomförde SKL en undersökning om hur mycket EU påverkade den politiska verksamheten i kommuner, landsting och regioner. Resultatet blev att ungefär 60 procent av de ärenden som behandlades på en genomsnittlig kommunfullmäktiges dagordning påverkades av EU, jämfört med 50 procent av en genomsnittlig dagordning på landstings- och regionalnivå. Nu har en nu undersökning avslutats som ligger till grund för en färsk rapport  från SKL – EU i lokalpolitiken.

EU påverkar olika frågor på olika sätt. Därför har SKL i sin undersökning använt sig av två typer av påverkan. Den första är den rättsliga påverkan som kan definieras som de fall där EU styr genom förordningar och direktiv som är bindande för kommuner, landsting och regioner. Den andra är politisk påverkan som kan definieras som EU:s icke-bindande verktyg, t.ex. handlingsplaner och rekommendationer från Ministerrådet och EU-kommissionen. När det gäller resultatet av den nya undersökningen så visar den att EU påverkar lite mindre än hälften av alla dagordningspunkter från kommunfullmäktige och när det gäller dagordningspunkter från landsting- och regionfullmäktige så påverkar EU lite mer än hälften av dem. SKL menar att skillnaderna från den förra rapporten kan bero på osäkerheten som dagordningsmetoden medför, att det kan finnas vissa tolkningsskillnader mellan de experter som genomförde analyserna samt att det har skett en förändring i lagstiftning och icke-bindande program på EU-nivå.

Rapporten tar även upp olika exempel på hur kommuner, landsting och regioner arbetar med EU i sina respektive verksamheter. Där lyfts Europaforum Norra Sverige (EFNS) upp som ett exempel. SKL har intervjuat Jenny Mozgovoy, Internationell strateg Region Norrbotten, om EFNS och hon berättar att EFNS är ett bra exempel på påverkansarbete genom att det fungerar som en enande kraft och ger tyngd åt de argument och förslag som EFNS för fram till EU, i jämförelse med att varje region skulle presentera ett eget förslag. EFNS är ett gott exempel på dialog i ett flernivåstyre, och dess framgångsfaktor är samarbetsmetoden, vilket innebär ett samarbete utan partipolitik och över regions- och länsgränser för att påverka EU i de frågor som berör norra Sverige. Tack vare ett ständigt lobbyarbete så kan EFNS bedriva ett välfungerande samspel mellan aktörer på lokal, regional, nationell och EU-nivå.

I det sista kapitlet i SKL:s rapport finns det en ”handbok” i påverkansarbete för kommuner, landsting och regioner. Den ger konkreta exempel på hur de lokala politiska nivåerna kan påverka de beslut som fattas i EU. 

Läs hela SKL:s rapport här

/Sofia Söderin