EU-kommissionen föreslår en ökad budget för Asyl- och Migrationsfonden

2018-05-09 17:04

Ett av de program som EU-kommissionen vill öka i nästa programperiod är Asyl- och Migrationsfonden som bidrar till utvecklingen av det gemensamma Europeiska asylsystemet och effektiv integration i EU:s medlemsstater.

Den nuvarande Europeiska Asyl, Migration och Integration Fonden (AMIF) spänner över åren 2014-2020 och har en total budget på över 3 miljarder euro under sju år. AMIFs syfte är att finansiera en effektiv hantering av migrationsströmmar och utvecklingen av en gemensam Europeisk asylpolitik. Fokus för fonden har varit att hanteringen av det gemensamma Europeiska asylsystemet sker på ett korrekt och likvärdigt sätt i alla medlemsstater; vara ett stöd till legal migration till EU:s medlemsstater i enlighet med de behov som finns på arbetsmarknaden; att det ska finnas rättvisa och effektiva strategier för återvändande av migranter som har fått avslag och att det ska finnas ett solidariskt stöd mellan medlemsstaterna när det gäller hanteringen av asyl- och migrationspolitiken.

Migrationskrisen 2015 satte EU:s gemensamma asylsystem på prov och visade att det behövs förbättringar både när det gäller utformandet och när det gäller ansvarstagandet från varje medlemsland. Utifrån detta så har EU-kommissionen i sitt nya förslag till långtidsbudget utökat finansieringen till mer än 10 miljarder euro under sju år, vilket innebär en tredubbling mot tidigare programperiod. Under 2021-2027 så föreslår EU-kommissionen att AMIF får fem övergripande mål, delvis i linje med de tidigare:

  • Förstärkning och utveckling av det gemensamma Europeiska asylsystemet med omfattande åtgärder som rör politik, lagstiftning och kapacitetsbyggande
  • Förespråkandet en effektiv och rättvis återvändandepolitik samt att bidra till att tackla den illegala migrationen, med fokus på effektiva nationella procedurer och strukturer
  • Uppmuntra till solidaritet och ansvars fördelning mellan medlemsländer, speciellt mot de länder som påverkas mest av asylmottagande, speciellt genom samarbete
  • Stödja laglig migration till Europa och bidra, tidigt i processen, till en effektiv integration av tredje lands medborgare
  • Stödja den externa dimensionen av EU:s asyl- och migrationspolitisk i sin helhet när det gäller sammanhållning och synergieffekter med EU:s yttre åtgärder.

Fonden föreslås ha ett delat ägarskap mellan EU och medlemsstaterna, vilket är en förutsättning för anpassning till lokala behov och långsiktig planering. EU-kommissionen lyfter fram flexibilitet som en annan viktig förutsättning i det nya förslaget, då en del av pengarna kommer att fördelas i förskott, medan en betydande del kommer att fördelas senare på specifika prioriteringar, så att finansieringen kan anpassas till förändrade omständigheter eller kriser. Utöver detta så kommer det även ske en harmonisering och förenkling av reglerna för att få söka pengar.

Den nya Asyl- och Migrationsfonden kommer att användas tillsammans med Integrated Border Management Fund. Integrated Border Management Fund kommer att användas för att garantera en bättre och mer integrerad hantering av EU:s yttre gränser. Genom fonden hoppas EU-kommissionen kunna förenkla och digitalisera processen för visum för en kortare tid, förbättra gränskontrollerna, se till att det finns en enhetlig tillämpning av Schengenregelverket vid de yttre gränserna och utveckla och förbättra Frontex (EU:s gräns och kustbevakning) och Europol (European Agency for Law Enforcement Cooperation). Integrated Border Management Fund föreslås få 9,14 miljarder euro under 2021-2027, där 8 miljarder ska gå till gränskontroller och visumhantering och resterande till investeringar i verktyg för att bevaka gränserna.

/Sofia Söderin