© European Union , 2015 / Source: EC - Audiovisual Service / Photo: Christophe Maout

EU-kommissionen vill se ett klimatneutralt Europa till 2050 – så tycker industri- och frivilligorganisationerna

2018-11-30 14:52

I onsdags antog EU-kommissionen en strategisk långsiktig vision för en blomstrande, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi till 2050 – En ren jord åt alla. Nu kommer industri- och frivilliglobbyn med sina synpunkter.

EU-kommissionen vill se ett klimatneutralt Europa till 2050. Således antogs i onsdags en ny strategisk långsiktig vision mot en klimatneutral ekonomi. Industrierna och frivilligorganisationerna däremot, har sina invändningar på hur detta ska gå till. Att målet är en klimatneutral ekonomi råder det inte något tvivel om. Det som däremot måste tydliggöras är hur man bör gå tillväga för att nå målet, samt huruvida tidsfristen man satt till 2050 är ambitiös nog, eller inte.

”Klimatneutralitet är nödvändigt, möjligt och i Europas intresse”. Så citeras EU-kommissionär Arias Cañete, med ansvar för klimatåtgärder och energi, i kommissionens pressmeddelande om strategipubliceringen. Enligt pressmeddelandet inriktar sig strategin på att göra Europa ledande i utvecklingen mot klimatneutralitet genom att investera i realistiska tekniska lösningar, satsa på medborgarnas egenmakt och anpassa verksamheten inom centrala områden som industripolitik, finans och forskning. Detta samtidigt som man ska säkerställa social rättvisa och en rättvis omställning på vägen. ”De senaste åren har vi visat hur man kan minska utsläppen och samtidigt skapa välstånd, kvalitativa lokala arbetstillfällen och förbättra människors livskvalitet”, citeras Maroš Šefčovič, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för energiunionen i pressmeddelandet.

Nu har många intressenter och lobbyister från industrin reagerat på förslaget. I en artikel från ENDS Europe går att läsa om en rad uttalanden från industrier och frivilligorganisationer. Olje- och gasindustrin ska ha lagt tyngd vid att välkomna geologisk lagring av koldioxid, samt vätgaslösningar i sitt svar på den nya strategin. Elindustrin, ska ha betonat vikten av investeringar i elektrifiering för att klara den stora energiomställning som världen står inför. Här ska även ha lyfts vikten av ”långsiktiga signaler” för att säkerställa investerares förtroende i industrin. Vindkraftsektorn ska ha uppgett att man kan bidra med att öka andelen energi som kommer från el för att minska energirelaterade utsläpp med 90% till 2050. Naturgasföretagen ska ha lyft fram betydelsen av sina egna bränslen i strategin som en ”effektiv och billig lösning för en snabb omställning”.

Lobbygranskare och frivilligorganisationer ska däremot ha uttryckt en annan syn. Kommissionens nya strategi förlitar sig på icke-tillförlitliga kolavskiljningsteknologier till följd av lobbyverksamhet från den ”tunga gasindustrin” i stället för att leda EU bort från fossila bränslen, menar lobbygranskaren Corporate Europe Observatory. Den gröna paraplygruppen, European Environmental Bureau, välkomnade försiktigt strategin, men tyckte att tidsfristen måste flyttas fram till 2040. Likaså ska Friends of the Earth uttryckt att 2050 är "alldeles för sent" eftersom samhällen "redan känner av klimatpåverkan". Frivilligorganisationen Climate Action Network Europe  ska i liknande anda ha sagt att åtagandena i den nya strategin inte räcker utan att man därtill måste utveckla kommissionens tidigare strategi för 2030, eftersom fler åtgärder behövs i ett tidigare skede. 

Att man tillförlitar sig på "ohållbara" kvantiteter av importerad biomassa, berörde frivilligorganisationen Transport and Environment. ”Båttransport och flyg kan inte fortsätta att åka snålskjuts på andra sektorers ansträngningar” menar man. Skogsfrivilligorganisationen Ferns ska ha pekat på att strategins scenarier förutsätter en fördubbling av bioenergikonsumtionen, vilket skulle lämna EU farligt beroende av att bränna träd, vilka istället behövs för att fånga upp koldioxiden ur atmosfären.

Slutligen har också Europeiska fackförbundet kommenterat på strategin där man välkomnade strategins uppmärksamhet till sociala- och sysselsättningseffekter i utfasningen av fossila bränslen och uppmanade "betydande" ekonomiskt stöd från EU till arbetstagare.

För att läsa kommissionens pressmeddelande om den nya strategin klicka här

För att läsa kommissionens nya strategi för klimatneutralitet, klicka här

För att läsa artikeln i ENDS Europe klicka här (obs kräver prenumeration)

/Maria Tiger Bodlund