Source: EC - Audiovisual Service

EU:s landspecifika rekommendationer publicerade

2019-06-05 17:15

Inom ramen för de årliga europeiska planeringsterminerna utfärdar kommissionen landspecifika rekommendationer för medlemsländerna. Hushåll, hållbara transporter och penningtvätt i fokus för Sverige.

Årligen presenterar kommissionen landspecifika rekommendationer för samtliga medlemsländer som granskar ländernas finanspolitik och den ekonomiska situationen inom länderna. Den landspecifika rekommendationen är ett svar på medlemsländernas nationella reformprogram som presenteras årligen inför varje planeringstermin.

Planeringsterminen utgör en del av EU:s ramverk för ekonomisk styrning och ser till att EU-länderna förhåller sin budgetpolitik till överenskomna mål och regler på EU-nivå.

För Sveriges del hamnar hushållens höga skuldsättning i fokus. Hushållens skuldsättning ökade under 2018 med 5,5% och uppgick till cirka 88% av BNP, vilket är en av de högsta nivåerna i hela EU. Huvudsakligen beror detta på högre bolån i samband med att bostadspriserna varit så höga, vilka har tvingat många hushåll att ta lån för att kunna köpa en bostad. Även om Sverige haft flera riktade åtgärder mot detta har de politiska åtgärderna haft begränsat genomslag.

Vidare rekommenderas fortsatta investeringar inom transportinfrastruktur, framförallt järnväg. Dessa investeringar kan bidra till att förbättra arbetskraftens rörlighet, den regionala sammanhållningen och gynna Sveriges långsiktiga produktivitetsökning. Rapporten lyfter fram regeringens ökade satsningar i den nationella infrastrukturplanen 2018-2029 och att den innehåller stora investeringar för att bygga ut järnvägsnätet.

Slutligen lyfter rapporten vikten av att motverka penningtvätt med bakgrund av penningtvättskandalerna som pågått i Sverige. Därför uppmanas Sverige att fortsätta arbetet med tillsynen av penningtvätt och att säkerställa att regelverken genomförs effektivt.

Kommissionen sammanfattar sina rekommendationer såhär:

  1. Ta itu med risker kopplade till hushållens höga skuldsättning genom att stegvis begränsa avdragsrätten för ränteutgifter för bolån eller genom att höja fastighetsskatten. Stimulera investeringar i bostadsbyggandet där bristen är som störst, främst genom att ta bort strukturella hinder för byggandet. Effektivisera bostadsmarknaden, bland annat genom en mer flexibel hyressättning och en översyn av kapitalvinstbeskattningen.
  2. Inrikta den investeringsrelaterade ekonomiska politiken på utbildning och färdighetsutveckling och fortsätta att investera i hållbara transporter för att upprusta de olika trafikslagen, i synnerhet järnvägen, samt i forskning och innovation, med beaktande av regionala skillnader.
  3. Säkerställa en effektiv tillsyn och tillämpning av regelverket mot penningtvätt.

Läs hela rekommendationen för Sverige här

Klicka här om du vill veta mer om den europeiska planeringsterminen

 

/Marko Stankovic