Dataskyddsförordningen GDPR

2018-04-12 16:08

Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) är ett regelverk för persondataskydd som träder i kraft 25 maj 2018. GDPR kommer att ersätta personuppgiftslagen (PUL) och kommer att gälla i hela EU.  Med personuppgifter menas personnummer, adress men också exempelvis information om värderingar och omdömen, fotografier, videoklipp och genetisk information. Den nya förordningen syftar till att förhindra att myndigheter, företag, landsting och kommuner missbrukar personuppgifter. Det innebär tydligare riktlinjer och policys samt att berörda måste dokumentera hur personuppgifter används. Vidare grundar sig GDPR mer på samtycke från personen vars uppgifter lagras än PUL och dessutom ska alla myndigheter ha ett dataskyddsombud. Om lagen bryts riskerar den skyldige att sanktioneras med böter.

/Elsa Boyer de la Giroday