Lagstiftning mot koldioxidutsläpp kan generera vinst i EU

2018-09-12 13:53

En ny studie visar att strängare lagstiftning mot tunga lastbilars koldioxidutsläpp inte endast skulle vara positivt för miljön utan också innebära 120 000 nya jobb och starkare BNP.

Trots att frågan om att minska koldioxidutsläppen på vägarna har kommit att bli en aktuell fråga inom EU har inte mycket prioritet givits till att minska tunga lastbilars utsläpp. Transportindustrin står idag för 22 % av EU:s vägutsläpp trots att denna sektor utgör mindre än 5 % av den totala mobiliteten på unionens vägar. Nyligen sammankallade därför organisationen European Climate Foundation en grupp av intressenter från energisektorn, transportsektorn och det civila samhället för att undersöka hur koldioxidutsläppen kan minskas i transportsektorn.

Studien som utfördes av konsultfirman Cambridge Econometrics förespråkar en lagstiftning som skulle tvinga transportindustrin att sänka bränsleförbrukningen upp till 15 % på alla nytillverkade lastbilar från år 2025 och med ytterligare 15 % år 2030. Denna typ av lagstiftning skulle inte bara vara betydande för miljön och luftkvalitén i stort utan också gynna EU:s ekonomi. Enligt studien skulle strängare regler leda till 120 000 nya arbetstillfällen samt starkare BNP i unionen eftersom incitament för lastbilstillverkare att utforska alternativa energikällor skulle skapas.

Även om studien visar att transportsektorn kan minska sina utsläpp utan att detta skadar ekonomin, medger rapporten att denna utveckling fortfarande står inför vissa utmaningar. Framför allt belyser rapporten vikten av att EU i första hand bör göra det gynnsamt för industrin att våga investera i alternativa energikällor och stödja utvecklingen mot "nollutsläppsteknologier" (Zero Emission Technologies).

Läs mer om studien på European Climate Foundations hemsida eller tryck här för en sammanfattning av rapporten.

/Eloïse Jonsson