Mycket positivt i EU-kommissionens förslag om fondregler 2021-2027 menar SKL

2018-09-26 17:25

I sitt remissyttrande om EU-kommissionens förslag om ett gemensamt ramverk för flertalet fonder ställer sig SKL överlag positiva. Dock beklagas att den europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling inte inkluderats i förordningen.

Under hösten regnar det positionspapper som svar på EU-kommissionens förslag på ny sammanhållningspolitik. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har nu lämnat sina synpunkter till Näringsdepartementet över EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för fonder.  I huvudsak är det Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska Socialfonden+ (ESF+), Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) som ramverket avser, men även andra instrument som Asyl- och migrationsfonden (AMIF) och Fonden för inre säkerhet (ISF) omfattas utav ramverket. SKL:s yttrande är ett inspel till regeringens förhandlingar med övriga medlemsstater och kommissionen. Tyngdpunkten i SKL:s yttrande ligger på de gemensamma bestämmelser samt förslag till förordningar för ERUF, ESF+ samt europeiskt territoriellt samarbete. I överlag går att utläsa ”mycket positivt” ur kommissionens förslag, menar SKL.

I sin helhet välkomnar SKL kommissionens ambition om ett gemensamt ramverk för flertalet fonder. Samtidigt ifrågasätter man att jordbruksfonden för landsbygdsutveckling inte inkluderats i förordningen. Landsbygdsutveckling anser SKL bör uppfattas som en del utav regional utveckling och SKL efterfrågar därför också ett förtydligande från kommissionen sida hur det hela ska fungera i praktiken – något som också bland andra Europaforum Norra Sverige (EFNS) valt att lägga tonvikt vid i sitt svar på kommissionens förslag om gemensamma fondregler.

I sitt yttrande framhäver SKL förenkling som en av de viktigaste åtgärderna i kommissionens förslag. Flexibilitet för regionerna att inrikta program gentemot egna målsättningar och prioriteringar framhävs som en viktig åtgärd i denna kontext. I stora drag välkomnar man den föreslagna inriktningen för fonderna, men understryker samtidigt vikten av en särskild tillväxt- och sysselsättningsstrategi för EU. Förslaget om att ERUF och ESF+ gemensamt ska få stödja program (flerfondsprogram) välkomnas och man uppmanar även regeringen att möjliggöra för regionala program som finansieras av båda fonderna i Sverige.

För att läsa SKL:s yttrande klicka här

För att läsa kommissionens förslag om ett gemensamt ramverk för flertalet fonder kicka här

/ Maria Tiger Bodlund