Fortsatta satsningar på norra Sverige i sammanhållningspolitiken för nästa budgetperiod

2018-05-30 12:42

Kommissionens förslag för den framtida sammanhållningspolitiken inkluderar alla regioner och understryker vikten av ett särskilt stöd till regionerna i norra Sverige.

Den 29 maj publicerade kommissionen förslag till nya rättsakter för sammanhållningspolitiken. I EU:s långtidsbudget för sammanhållningspolitiken år 2021-2027 föreslås prioriteringar på innovation, stöd till mindre företag, digital teknik, modernisering av industrin och klimatåtgärder. Kommissionen vill att budgeten för sammanhållningspolitiken ska gå till områden där EU-finansiering gör störst skillnad. En ytterligare nyhet är att lokala- och regionala myndigheter ska få större inflytande i förvaltningen av EU-medel och därigenom också bli mer involverade i hur EU-pengar används. Syftet är att förstärka den lokala förankringen för EU-finansierade projekt. Det ska enligt förslaget dessutom bli enklare att få tillgång till EU-medel genom förenklade och mer enhetliga regelverk.

Vad innebär förslaget för svenska regioner?

I kommissionens vitbok med olika framtidsscenarion om vilka länder sammanhållningspolitiken i framtiden borde omfatta var det bara ett av tre förslag som innefattade svenska regioner. I förslaget om långtidsbudgeten vad gäller regional utveckling och sammanhållning som publicerades igår gör kommissionen det tydligt: EU ska via sammanhållningspolitiken investera i alla regioner – även regioner som finns i rikare medlemsländer. Det beror på att även rikare medlemsländer arbetar för att bekämpa arbetslöshet och förändra industrin. Kommissionen är dock tydliga med att målet med sammanhållningspolitiken fortfarande är att minska skillnader mellan regioner och därför är BNP per capita ett fortsatt viktigt kriterium för fördelning av anslag. Fördelningen ska dock också spegla problem med ungdomsarbetslöshet, låga utbildningsnivåer, klimatförändringar samt mottagande och integration av migranter. Under budgetperioden 2021-2027 är den totala budgeten för sammanhållningspolitiken 373 miljarder euro. Av dessa får svenska regioner över 2 miljarder euro. En särskilt glad nyhet är att gleshetsallokeringen även fortsatt kommer att tilldelas Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) där Region Västernorrland och Jämtland Härjedalen ingår. Detta anslag föreslås bestå av 30 euro per person och år till Mid Sweden-området, vilket är lika mycket som har tilldelats under den nuvarande budgetperioden.

Läs kommissionens pressmeddelande här

För detaljerad info se här

/Elsa Boyer de la Giroday