NSPA-seminarium i EU-parlamentet om sammanhållningspolitikens framtid

2018-06-25 10:50

19 juni höll NSPA-nätverket seminarium i EU-parlamentet för att diskutera nya förordningsförslagens potentiella inverkan på de glesbefolkade regionerna i norra Europa.

På det välbesökta mötet medverkade tre nya Europaparlamentariker från Sverige och Finland: Aleksander Gabelic, Elsi Katainen och Mirja Vehkaperä. Elsi Katainen öppnade mötet med att välkomna kommissionens förslag för en nya sammanhållningspolitik som fortsatt täcker hela EU, men beklagade att tilldelningen till NSPA-regionerna sjunker. Aleksander Gabelic betonade vikten av att lära sig från vad som fungerat bäst under nuvarande och tidigare programperiod.

Erik Bergkvist, Regionråd Västerbotten, förde NSPA-regionernas talan och talade positivt om att NSPA-regionerna fortsatt får en särskild allokering inom sammanhållningspolitiken. Bergkvist uppskattade också försöken att förenkla regelverk och rapporteringskrav, och bad Europaparlamentet och medlemsstaterna att fortsätta i samma anda under kommande förhandling.

Chris McDonald från OECD presenterade OECD-studien som slutfördes förra året, och rekommenderade EU och medlemsstaterna att fortsätta beakta NSPA-regionerna särskilda förutsättningar i utformningen av regional- och tillväxtpolitik.

Nichola De Michelis, kabinettschef för kommissionär Corina Cretu, presenterade kommissionens förslag till ny sammanhållningspolitik i stora drag. De Michelis betonade att sammanhållningspolitiken fortfarande täcker hela EU och att kommissionen fokuserat mycket på ökad flexibilitet och förenkling i implementeringen av sammanhållningspolitiken.

Constanze Krehl, Europaparlamentariker från Tyskland och en av de två huvudrapporterna för förhandlingarna om sammanhållningspolitiken, ställde sig i grunden positiv till kommissionens förslag, men efterfrågade mycket mer arbete i att göra sammanhållningspolitiken synlig för EU:s medborgare. Dessutom lyfte Krehl att landsbygdsutvecklingsfonden lyfts bort från sammanhållningspolitiken och kan komma att handla mer om livsmedelsproduktion än vad som nu är faller. Krehl varnade för att detta kan betyda att än mer förhoppningar läggs på regionalfonden, som ändå krymper i storlek.

Diskussionen som följde därefter fokuserade bland annat på rollen för smart specialisering i nästa programperiod. De Michelis insisterade att smart specialisering kommer fortsatt vara centralt inom sammanhållningspolitiken, trots att konceptet inte betonas starkt i förordningsförslaget.

Kommissionens förslag att inte inkludera gleshetskriteriet i fördelningsnyckeln för ”transition regions” diskuterades också. De finska NSPA-regionerna klassificerats som ”transition regions”, men De Michelis kommenterade att det finns en klausul som innebär att ingen region kommer få en mindre tilldelning som ”transition region” än om de hade varit ”more developed regions”. I fördelningsnyckeln för ”more developed regions”, där till exempel hela Sverige hamnar, kvarstår gleshetskriteriet.

NSPA-nätverket kommer fortsatt ha aktiviteter under året för att spela in argument till förhandlingarna kring EU:s långtidsbudget. Under sommaren planeras för skrivandet av en position som går in på kommissionens förslag på mer detaljnivå än tidigare.