Nya förhandlingar kring det nya Direktivet om förnybar energi

2018-03-01 17:04

Den 27 februari fortsatte förhandlingarna mellan Europaparlamentet, Ministerrådet och EU-kommissionen kring uppdateringen av Direktivet om förnybar energi (RED II).

Direktivet om förnybar energi (RED) fastställer EU:s övergripande politik för produktion och främjande av energi från förnybara energikällor. Direktivet från 2009 innebär att 20 procent av det totala energibehovet ska komma från förnybara energikällor 2020. Detta ska uppnås genom individuella mål på nationell nivå. Samtliga EU-länder måste också se till att minst 10 procent av deras transportbränslen kommer från förnybara källor senast 2020.

Den 30 november 2016 presenterade EU-kommissionen ett förslag om att uppdatera Direktivet om förnybar energi, det så kallade RED II, som träder i kraft efter 2020.
Syftet med det uppdaterade direktivet är att göra EU till en global ledare inom förnybar energi och försäkra att målet att 27 procent av energikonsumtionen ska komma från förnybara energikällor år 2030 uppnås. Målet med 27 procent år 2030 beslutades av ministerrådet i oktober 2014.

Europaparlamentet har drivit för ett högre mål när det kommer till förnybar energi och den 17 januari i år röstade de igenom ett förslag om att EU ska ha ökat energieffektiviteten med 35 procent och förnybara energikällor ska utgöra 35 procent av den totala energikonsumtionen år 2030.

Detta är helt i linje med den rapport som International Renewable Energy Agency (IRENA) publicerade den 19 februari som visar att det mest kostnadseffektiva målet för EU är att minst 34 procent av energin ska komma från förnybara källor 2030. Europaparlamentets förslag får stöd från EU-kommissionen, och Miguel Arias Cañete, EU-kommissionär för klimat och energi, uttryckte att IRENA-rapporten återspeglade den minskning i kostnaden för förnybara energikällor som skett sedan ministerrådets beslut om 27 procent. 

Under mötet nu i veckan var ingen av sidorna speciellt villiga att kompromissa kring sina viktigaste punkter i RED II. EU-kommissionen påtalade igen sitt stöd till Europaparlamentets förslag om ett högre mål, och EU-kommissionär Cañete påminde om att ett mål på minst 34 procent är en fördel för EU:s ekonomi, vilket är ytterligare en signal om att EU vill ha ett mer ambitiöst klimatmål.

Sverige är i förhandlingarna det enda land som har gett ett tydligt offentligt stöd till Europaparlamentets uppmaning om ett 35 procentigt mål inför 2030. Möjligtvis kan Tyskland ansluta, men detta sker först när det nationella parlamentet i Tyskland har enats om en ny regering. Övriga medlemsstater vill att målet ligger kvar på 27 procent.

Förutom att diskutera mål om förnybar energi på mötet, så avhandlades även Europarlamentets uppmaning om att förbjuda användningen av diesel från importerad palmolja för att möta kvoterna om förnybarenergi och även upprättandet av ett system för ”ursprungsgaranti” för förnybar energi. De nationella regeringarna är oroliga att ett förbud mot användningen av palmolja för dieselproduktion kan skapa komplikationer och gå emot Världshandelsorganisationens regler.

Nästa förhandlingsrunda mellan de tre parterna är planerad 27 mars, och innan dess ska tre tekniska möten hållas med förhoppning om att lösa de mindre politiska frågorna.  

Läs mer om förhandlingarna här

Här kan du läsa Svenska regeringens uttalande om energimålet för år 2030

/Sofia Söderin