© European Union , 2017 / Source: EC - Audiovisual Service / Photo: Mauro Bottaro

Nytt EU-direktiv öppnar upp för biodrivmedel

2019-02-18 10:58

I förra veckan kom ett gemensamt uttalande om att man har nått en överenskommelse mellan Europaparlamentet, EU-kommissionen och rådet om ett nytt Clean Vehicles Directive för att ersätta det nuvarande direktivet från 2009.

Överenskommelsen berör främst drivmedlen som skall räknas in som gröna, som nu har utvidgats jämfört med EU-kommissionens ursprungliga förslag. Även riktlinjer för andel gröna fordon finns med.

Direktivet kräver att upphandlare av kollektivtrafik, sophämtning, postleveranser men även andra servicetjänster, beaktar energi- och miljhöpåverkan av fordonen under hela deras livslängd. De striktaste regleringarna omfattar främst bussar. Överenskommelsen slår fast att medlemsstaterna måste se till att mellan 24% - 45% av alla bussar är gröna till 2025. Den exakta procentsatsen bedöms efter befolkningsmängd och GDP och ska även höjas till 2030 till att ligga mellan 33% - 66%. För att anses vara gröna skall dessa fordon delvis eller helt vara drivna på el, gas eller biodrivmedel.

Ända sedan EU-kommissionen först presenterade sin långsiktiga strategi för gröna fordon i juni 2017, har detta varit en omdebatterad fråga i flera medlemsstater. EU-kommissionens ursprungliga förslag kritiserades för att ha för snäv definition när det kom till vilka drivmedel som skulle räknas som gröna. Det ursprungliga förslaget skulle exempelvis gälla alla bussar, men definierade endast bussar drivna av el och gas som gröna. Detta kritiserades starkt även från svenska håll då flytande biodrivmedel inte skulle räknas in att vara gröna. Bland annat har Sveriges Bussföretag varit starkt kritiska till Kommissionens ursprungliga förslag och har även fått gehör från den internationella kollektivtrafikunionen (UITP) som har drivit frågan i Bryssel.

Härnäst väntar ett officiellt antagande av direktivet av Europaparlamentet och Rådet för att sedan träda i kraft.

 

 /Marko Stankovic