Öppet samråd om jämställdheten inom EU!

2019-03-12 12:03

Den 8:e mars öppnade EU-kommissionen upp för samråd för det fortsatta arbetet att främja jämställdheten inom EU.

I förra veckan öppnade EU-kommissionen ett samråd i syfte att samla in synpunkter för den kommande jämställdhetsstrategin. Den tidigare jämställdhetsstrategin (2016-2019) löper ut i år, och arbetet med en ny strategi är i full gång.

Nuvarande jämställdhetsstrategi är en förlängning av kommissionens långsiktiga strategi från 2010–2015 och pekar bland annat ut fem stycken prioriterade arbetsområden:

  • Öka kvinnornas deltagande på arbetsmarknaden och lika möjligheter till ekonomiskt oberoende.

  • Minska skillnaderna i lön, inkomster och pension mellan könen och på så vis bekämpa fattigdom bland kvinnor.

  • Främja en jämn könsfördelning i beslutsfattandet.

  • Bekämpa könsbaserat våld samt stödja och skydda brottsoffren.

  • Främja jämställdhet och kvinnors rättigheter i hela världen.

Samrådet är öppet för bland annat myndigheter och förvaltningar, yrkes- och branschorganisationer, fackföreningar, företag, kvinnoorganisationer, mansorganisationer, hbtq-organisationer, nationella jämställdhetsorgan, arbetsmiljöverk, andra nationella organ, civilsamhället och icke-statliga organisationer, akademiker, lärosäten, forskningsorganisationer och allmänheten.

Detta är ett sätt för kommissionen att få en inblick i vad intressenter från samhället har för synpunkter på jämställdhetsarbetet inom EU och är en viktig del för det fortsatta arbetet.

För att delta i samrådet behöver du svara på en webbenkät, det går att svara både på svenska och på engelska!

Sista svarsdag i samrådet är 31 maj.

Den tidigare jämställdhetsstrategin hittar du här

Webbenkäten hittar du här

 

/Marko Stankovic