Remisstider i Bryssel

2018-09-10 12:23

De två rådgivande organen Europeiska regionkommittén (ReK) och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) är nu fullt upptagna med att utforma yttranden på förordningsförslagen till ny sammanhållningspolitik som EU-kommissionen lade fram i början av sommaren

Regionkommittén har utsett rapportörer för de olika förordningsförslagen och under september håller många av dessa öppna möten för att samla in åsikter från Europas regioner och städer.

Michiel Rijsberman från Flevoland är rapportör för förordningsförslaget om europeiska regionala utvecklingsfonden och sammanhållningsfonden, och har motsatt sig att det nya regelverket kräver koncentrering av finansiering till olika teman på nationell nivå, när dessa fonder bör inrikta sig på behov på regional nivå.

Marie-Antoinette Maupertuis från Korsika är rapportör för Europeiskt territoriellt samarbete (inklusive Interregsamarbetena), och som varande från en ö kommer hon antagligen lägga stor vikt på frågan om gränsregionalt samarbete över maritima gränser ska kunna fortsätta som de gör idag. Kommissionen tycker att samarbete över maritima gränser ska samlas upp i större program, som Östersjöprogrammet, vilket många regioner motsätter sig.

Andra viktiga rapportörer är Catiuscia Marini och Michael Schneider som tillsammans ansvarar för förordningsförslaget till gemensamma bestämmelser för strukturfonderna och Susanna Pacheco Díaz som fått rapportörskapet för förordningsförslaget för europeiska sociala fonden+. Regionkommitténs yttranden om sammanhållningspolitiken planeras att antas vid plenum i december 2018.

EESK har hunnit längre och har publicerat utkast till yttranden. Många av dessa planeras antas vid EESK:s plenarsession 17-18 oktober. I utkastet till yttrande om de nya gemensamma bestämmelserna motsätter sig EESK förslaget att skära ner på sammanhållningspolitikbudgeten, och att allmänna skrivelser om handikappades rättigheter och jämlikhet mellan könen har tagits bort. Dessutom efterfrågar EESK en ny Europa 2020-strategi och att verktyg för regioner geografiska utmaningar utvecklas av kommissionen. När det gäller ERUF ser EESK en bättre struktur för flernivåstyre med det nya förslaget, då civila samhällets organisationer får mer möjlighet till deltagande i programsplaneringen.

Läs EESK:s yttrandeutkast på EESK:s hemsida