© European Union , 2019 / Source: EC - Audiovisual Service / Photo: Etienne Ansotte

Rumänien inleder sitt ordförandeskap i Europeiska unionens råd

2019-01-28 12:53

Sammanhållning står i fokus när Rumänien presenterar prioriterade områden i och med deras första ordförandeskap i ministerrådet.

I sex månader kommer Rumänien att arbeta för att driva den europeiska agendan under en speciellt händelserik period i EU:s historia i och med Brexit och Europavalet. Under januari månad har det rumänska ordförandeskapet presenterat de prioriteringar som kommer att stå i fokus under deras ordförandeperiod och i vår är det en övergripande princip som visar vägen i ministerrådet: sammanhållning som ett gemensamt europeiskt värde. Med detta motto i fokus har man tagit fram fyra prioriterade områden:

  • Konvergens i Europa
  • Ett säkrare Europa
  • Europa som en stark global aktör
  • En gemensam europeisk värdegrund

De huvudsakliga målet är att bidra till hållbar, jämlik och solidarisk utveckling i Europa, ökad säkerhet, och ökat europiskt inflytande. En stor del av det nya ordförandeskapets arbete kommer att kretsa kring förhandlingarna av EU:s långtidsbudget (MFF) för perioden 2021 till 2027. Centrala insatser inkluderar bidrag till tillväxt, forskning och digitalisering för att stärka Europas konkurrenskraftighet. Satsningar inom EU:s interna säkerhet fokuserar på ökade samarbeten mellan EU:s medlemsstater, cyber-säkerhet, samt en effektiv och hållbar migrationspolicy. Det rumänska ordförandeskapet lägger också vikt vid fortsatta investeringar inom partnerskapet med NATO, gemensam säkerhet och försvarspolicy, samt partnerskapsöverenskommelser inom ekonomi och fri handel.

I ett pressmeddelande från Europaparlamentet redogörs det mer detaljerat för vilka prioriteringar som diskuterats i de olika EU-utskotten:

 

Miljö och hälsa

Ordförandeskapet kommer att fokusera på att avsluta inter-institutionella förhandlingar gällande CO2 standarden för tunga fordon, samt att fortsätta göra framsteg i förhandlingarna av det nya LIFE-programmet. Andra prioriteringar som nämnts har varit EU:s nya biodiversitetsstrategi (nuvarande strategi löper till 2020) och hållbar utveckling. Vidare kommer ordförandeskapet att fortsätta arbetet med vattenförvaltning i förhandlingarna av dricksvattendirektivet och förordningen om återanvändning av vatten.

 

Energi, kommunikation och transport

Diversifiering av energikällor och säkerhet står högt på listan av prioriteringar, tillsammans med tillhandahållandet av ekonomiskt hållbara energitjänster. Man kommer att arbeta för att nå längre i förhandlingar om reformer på elmarknaden, samt gemensamma regelverk för den inre marknaden för naturgas. Ordförandeskapet kommer att fokusera mycket på digitalisering inom EU, bland annat genom att avancera förhandlingar inom Digital Europe-programmet och Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF). Digitalisering är också en central del i att bidra till konkurrenskraften inom transportindustrin, ett annat högprioriterat område för det rumänska ordförandeskapet. Inom transport har man valt att bland annat fokusera på transportsäkerhet inom infrastruktur och CEF. Man har även valt att utveckla TEN-T nätverket, vilket mötts med positiva reaktioner av parlamentariker.

Europeiska unionens råd, EU- kommissionen och de parlamentariska utskotten är fortsatt oroade över förseningar i överläggningarna, speciellt i relation till MFF, som man hoppas slutföra innan slutet av 2019. Ordförandeskapet har blivit inbjudna till Europaparlamentet för att presentera sina prioriteringar inom budgetrelaterade frågor, men än så länge har de avstått från att besvara denna inbjudan. Trots detta fortsätter förhandlingarna om förslaget till ny MFF och Rumänien har som ambition att göra snabba framsteg fram tills slutet på juni, när Finland tar över ordförandeskapet.

 

Läs mer om det rumänska ordförandeskapet på deras officiella hemsida

 

/Therése Lager