Sammanhållningspolitiken och den cirkulära ekonomin

2018-03-09 16:19

Europaparlamentets utskott för regional utveckling har nyligen publicerat ett förslag till betänkande angående sammanhållningspolitikens roll i EU:s arbete med att röra sig mot en cirkulär ekonomi.

Den cirkulära ekonomin är en vision för en förändring av EU:s köp- och slängekonomi till en cyklisk och hållbar ekonomisk modell. Enligt betänkandet är sammanhållningspolitiken, som upptar en tredjedel av EU:s budget, också ett av de bästa verktygen för att ändra EU:s ekonomiska struktur.

Betänkandet konstaterar att EU:s städer och kommuner kommer att vara grunden för EU:s väg mot en cirkulär ekonomi. Anledningen är att städer och kommuner är närmast medborgare och dessutom känner till lokala utmaningar och möjligheter. Vidare belyses små och medelstora företag som viktiga komponenter då dessa är bekanta med lokala marknader och kan tillföra innovativa lösningar med cirkulära företagsmodeller. Betänkandet lyfter att EU bör stödja dessa och rikta politiska beslut till deras fördel då städer, kommuner samt små och medelstora företag genom sammanhållningspolitiken bidragit till EU:s arbete mot en cirkulär ekonomi. Sammanhållningspolitiken har bland annat stöttat en övergång genom att finansiera projekt för att minska matavfall och lokala arbeten med att förebygga och hantera nedskräpning. Betänkandet beskriver också att hållbar och lokal energi, grön upphandling, interregionala samarbeten och bioekonomi är nyckelkoncept för fortsatt arbete med en cirkulär ekonomi. Betänkandet belyser dock att mer behöver göras för att öka efterfrågan på cirkulära produkter exempelvis produkter gjorda av återvunnet material som tenderar att vara dyra.

För närvarande diskuteras den nya långtidsbudgeten efter år 2020. Betänkandet menar att sammanhållningspolitik kan och har stöttat regionala- och lokala samhällen att tackla klimatfrågor. Därför föreslås att sammanhållningspolitikens påverkan på övergången mot en cirkulär ekonomi bör mätas och att budgeten för den cirkulära ekonomin och klimatrelaterade investeringar bör öka för sammanhållningspolitiken efter år 2020.

Du kan läsa hela betänkandet här