© European Union  , 2015    /  Source: EC - Audiovisual Service     /   Photo: Cristof Echard
© European Union , 2015 / Source: EC - Audiovisual Service / Photo: Cristof Echard

Sammanhållningspolitikens projekt är fortfarande inte resultatinriktade, menar EU's egna revisorer

2018-09-06 14:13

Ny rapport från Europeiska revisionsrätten visar att sammanhållningspolitikens projekturval ser till utlägg och medelsutnyttjande snarare än resultat. Detta trots kommissionens tidigare åtgärder för att vända denna utveckling.

Under tisdagen publicerade Europeiska revisionsrätten en ny rapport där man sett över de urval och övervakningar som gjorts av ERUF- och ESF-projekt hittills under den avsedda perioden 2014–2020. I rapporten fastställs att sammanhållningspolitikens projekturval fortsätter att se till utlägg och medelsutnyttjande snarare än faktiska förväntade resultat. Detta trots de olika åtgärder som kommissionen vidtagit för att öka resultatinriktningen inom urvalsförfarandena. I rapporten framläggs själva styrningen av urvalen som en särskilt bidragande orsak.

För att vända utveklingen föreslås bland annat upprättandet av urvalskriterier som bättre ska se till huruvida ett projekt överensstämmer med de gemensamma programmålen. I synnerhet föreslås tillförandet av kvantitativa resultatindikatorer som mer tillförlitligt ska kunna mäta ett projekts långsiktiga resultat. För att bättre kunna dra nytta utav detta kriterietillägg föreslås kommissionen uppmuntra fler till att söka projektfinansiering. Ett större urval skulle möjliggöra statistiskt mer pålitliga jämförelser mellan projekt och således bidra till ett starkare projekturval.

Enligt EURACTIV kommenterar kommissionen i sitt svar på rapporten att det åtminstone i nuläget tycks vara mer effektivt att sätta kvalitativa trösklar och acceptera alla projekt som möter dessa kriterier, snarare än att applicera någon slags kvantitativ jämförelsemetod. En sådan metod kommer visserligen leda till fler projektansökningar, men inte höja projektens kvalitét, ska ha varit kommissionens syn på förslaget.  

För att läsa mer om rapporten klicka här

Europeiska revisionsrättens rapport hittar du här

/Maria Tiger Bodlund