Transportinfrastruktur

Transportsystemet i EU ska verka för en effektiv, säker, trygg och miljövänlig mobilitet samt skapa förutsättningar för en konkurrenskraftig industri som genererar tillväxt och sysselsättning. Inom detta område ska Mid Sweden:

-       verka för att regionernas transportsystem har tillgång till EU-                            finansiering genom att ingå i EU:s prioriterade transportleder

-       verka för en förlängning av EU:s stomnätskorridor Skandianvien-                      Medelhavet (ScanMed) norrut, längs med Norrlandskusten

-       bevaka Mid Sweden-regionernas intressen i förhandlingen av                          förordningen ”Fonden för ett sammanlänkat Europa” (Connecting                      Europe Facility, CEF) för nästkommande budgetperiod

-       bevaka och delta i halvtidsutvärderingen av TEN-T

Vill du veta mer om TEN-T går det att läsa på kommissionens hemsida här (eng)

För mer information om Mid Swedens arbete inom transportpolitiken i EU läs gärna tidigare krönikor och nyhetsnotiser.
Krönika om reviderad CEF-förordning
Krönika om EU:s transportpolitik
Nyhetsnotis om halvtidsutvärdering CEF
Nyhetsnotis om stöd för förlängning av Scanmed


Inom transportpolitiken samverkar Mid Sweden European Office främst inom tre nätverk: Europa Forum Norra Sverige (EFNS), Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) och Botniska korridoren (BK).

För att läsa mer om våra nätverk se gärna positionspapper och länkar nedan.

 

Läs mer på:

EFNS:s hemsida

EFNS position gällande EU:s framtida transportpolitik

NSPA:s hemsida

Botniska korridorens hemsida

Botniska korridorens position gällande utvidgning av TEN-T