EU-finansiering

EU har olika finansieringsprogram för att möta gemensamma hinder, ta tillvara på gemensamma möjligheter och för att se till att den gemensamma inre marknaden fungerar på bäst möjliga sätt.

EU hjälper regioner att utvecklas

EU:s långtidsbudget beslutas oftast för 7-årsperioder. För närvarande befinner vi oss i budgetperioden 2014-2020.

Strukturfonder

Speciell betoning har placerats på samordning mellan de olika strukturfonderna under 2014-2020. Europeiska regionala utvecklingsfondens och Europeiska socialfondens ansökningar i Jämtland Härjedalen och Västernorrland prioriteras därför av samma strukturfondspartnerskap. Dessutom koordineras användandet av strukturfondsmedel lokalt i vissa delar av landet genom leadermetoden. Här kan du läsa mer om strukturfonderna och leadermetoden.

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Europeiska socialfonden

Lokast ledd utveckling genom Leadermetoden

EU-program

Här kan du läsa om olika EU-program av regional och lokal relevans i Västernorrland och Jämtland Härjedalen. Tänk på att senast informationen alltid bäst inhämtas på respektive programs webbsida och att informationen här endast är en översikt.

Active Assisted Living

Asyl, migration och integrationsfonden

COSME

Erasmus+

Europa för medborgarna

Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF)

Havs- och fiskeriprogrammet

Horisont 2020

Hälsoprogrammet

Interreg

Kreativa Europa

LIFE

Landsbygdsprogrammet

Programmet för sysselsättning och social innovation

Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap

URBACT III