Active Assisted Living (AAL)

Active Assisted Living-programmet (tidigare Ambient Assisted Living) stödjer innovation som främjar ett aktivt och hälsosamt åldrande i Europa

Programmets mål

Active Assisted Living-programmets mål är att främja innovation riktad till äldre personer så att dessa kan föra hälsosammare, aktivare och mer självständiga liv. Genom nya IT-verktyg och annan teknologisk utveckling ska äldre kunna leva längre i sina hem, få bättre vård i hemmet, bättre hälsa och bättre möjlighet till att vara aktiv i samhällsliv och arbetsliv.

Vem kan söka?

Konsortium på 3-10 organisationer kan ansöka. I konsoritet måste minst ett litet eller medelstort företag ingå samt en slutanvändare som en kommun eller ett landsting.

Utlysningar

Utlysningar sker en gång om året, vanligtvis februari-mars, med varierande tema. Temat bestäms av representanter från deltagande länder. Utlysingarna publiceras på programmets webbsida.

Svensk kontaktpunkt

VINNOVA

Relevans för regional utveckling

Regional utvecklingsstrategi Västernorrland

AAl-programmet kan bidra till att uppnå flera av målen i Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi. Projekt kan hjälpa äldre att till större utsträckning delta i arbete och samhällsliv. Konkurrenskraftig IT-användning utan digitala klyftor främjas genom IT-lösningar som passar äldre. Dessutom kan målet att alla invånare och företag har tillgång till IT nås genom riktade projekt mot äldre. Genom digitalisering av äldrevård kan privat och offentlig service bli mer tillgänglig i hela länet och bidra ökar attraktiviteten i hela länet

Regional utvecklingsstrategi Jämtland Härjedalen

AAL-programmet kan bidra till målen som beskrivs i Jämtland Härjedalens regionala utvecklingsstrategi. Gemensamma projekt kan leda till ökad samverkan mellan länets företag och universitets- och forskningsvärlden. Dessutom kan digitalisering av tjänster riktade till äldre bidra till utveckling av nya former av kommersiell och offentlig service i områden med begränsat befolkningsunderlag. Dessutom kan IT-lösningar som passar den äldre befolkningen bidra till högre nyttjande av IT-tjänster i länets företag.