Asyl-, migration och integrationsfonden

Asyl-, migration- och integrationsfonden (AMIF) ska bidra till utvecklingsarbete kring hela migrationsprocessen för icke-EU-medborgare

Programmets mål

Asyl-, migration- och integrationsfonden (AMIF) stödjer åtgärder som rör asyl, laglig migration och integration av tredjelandsmedborgare samt insatser för återvändande. Prioriterat är:

  • Integrerad hantering av migrations- och integrationsfrågor,
  • Att täcka olika aspekter av EU:s gemensamma migrations- och invandringspolitik.

Fonden möjliggör betydligt bredare projekt än vad SOLID-fonderna tidigare gjort.

Nyckelområden

  • Asyl
  • Laglig migration och integration
  • Återvändande

Vem kan söka?

Vem som kan ansöka beror på vilken komponent av programmet det gäller. För det svenska programmet kan myndigheter, kommuner, landsting, frivilligorganisa­tioner, den idéburna sektorn, företag, utbildnings- och forskningsinstitut samt arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer ansöka om medfinansiering. För internationella insatser (union actions) definieras detta i varje utlysning. Under 2014 års utslysning var regionala och lokala aktörer giltiga partners.

Utlysningar och arbetsprogram

Augusti 2015 antog EU-kommissionen Sveriges nationella program för AMIF. 

Det finns för närvarande inga utlysningar inom AMIF.

Läs mer på Migrationsverkets webbplats

Svensk kontaktpunk

Migrationsverket

Relevans för regional utveckling

Regional utvecklingsstrategi Västernorrland

AMIF-programmet kan bidra till att uppnå flera av målen i Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi. Projekt in AMIF skulle kunna bidra till god livskvalitet oavsett ursprung, positivt och stabilt flyttningsnetto samt en mer inkluderande arbetsmarknad.

Regional utvecklingsstrategi Jämtland Härjedalen

Förbättrad integration av invandrare är ett mål beskrivet i Jämtland Härjedalens regionala utvecklingsstrategi, och projekt inom AMIF kan bidra i detta arbete.