COSME

COSME är programmet som stödjer små och medelstora företag.

Programmets mål

Det övergripande målet med COSME är att förbättra företagsklimatet för små och medelstora företag (SMFs), vilka kan erhålla indirekt stöd från COSME. Programmet har stort fokus på tillväxt och riktar sig därför mot företag som redan har etablerat sig. COSME utgör ett komplement till Horisont 2020.

Programmet består av fyra huvuddelar; tillträde till marknader, tillgång till kapital, entreprenörskap och näringslivsförutsättningar.

Nyckelområden

Tillträde till den inre marknaden

COSME ska verka för att företag får tillträde till den inre marknaden och erbjuds service genom europeiska företagsnätverk som sammanlänkar företag för att närma sig lokala partners i sin region. 600 organisationer och verksamheter i 54 olika länder deltar i nätverket som når ut till två miljoner små-och medelstora företag. Nätverken tillhandahåller information om EU-lagstiftning och hur deltagande inom EU-program kan se ut. Önskas affärspartner inom eller utanför EU finns assistans att tillgå.

Tillgång till kapital

COSME hjälper också företag att få tillgång till kapital genom att underlätta finansiering av lånegarantier och kan agera finansiell mellanhand när små och medelstora företag söker finansiering. Inom COSME:s budget finns också möjlighet att söka riskkapital för att expandera och öka tillväxten, framför allt för företag som vill etablera sig i andra länder.

Entreprenörskap

Entreprenörskap och nya affärsverksamheter är nyckeln till europeisk tillväxt och konkurrenskraft. Att främja entreprenörskap är därför också ett av COSME:s huvudändamål. COSME ser till att idé- och erfarenhetsutbyte genomförs bland europeiska utbildare och utövare som på bästa sätt kan utbilda fler inom entreprenörskap inom EU. På så sätt förbättras affärsklimatet och en entreprenörsanda främjas. Det finns också möjlighet för erfarenhetsutbyte genom mentorskap och att utbyta idéer och dra nytta av andra inom samma bransch.

Näringslivsförutsättningar

Den som vill etablera ett företag utomlands erbjuds genom COSME all tänkbar information och kunskap om de relevanta ramverk och regelverk som behöver efterföljas av de nationella myndigheterna som är berörda av etableringen. COSME fokuserar också på att ta fram de bästa villkoren för små och medelstora företag för att underlätta förutsättningarna för näringslivet. COSME ska belysa och reducera den administrativa börda som många verksamheter ställs inför och ta bort överflödig rapportering eller informationskrav som annars efterfrågas.

Vem kan söka?

Olika delar av COSME har olika krav på ansökande. Dessa har möjlighet:

  • Entreprenörer i små och medelstora företag
  • Individer som vill bli entreprenörer
  • Nationella, regionala och lokala offentliga organ

I COSME deltar alla EU:s medlemstater, anslutande länder, kandidatländer, potentiella kandidatländer, Schweiz, Island, Norge Liechtenstein samt länder som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken, dvs länder som har direkt land- eller sjögräns till EU.

Utlysningar och arbetsprogram

Senaste utlysningarna kan ses på COSME:s webbplats. Arbetsprogram bestäms årligen.

Pågående utlysningar inom COSME 

Svensk kontaktpunkt

Tillväxtverket

Relevans för regional utveckling

Regional utvecklingsstrategi Västernorrland

COSME-programmet kan bidra till att uppnå flera av målen i Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi. Bland annat kan COSME-projekt bidra till ett gott entreprenörsklimat med ökande andel unga företagare, regionala innovationsmiljöer, dynamiska nätverk och kluster och ett framgångsrikt affärsliv inom t.ex energi- och miljöteknik som syns och hörs internationellt.

Regional utvecklingsstrategi Jämtland Härjedalen

COSME-programmet kan bidra till flera mål som beskrivs i Jämtland Härjedalens regionala utvecklingsstrategi. Projekt inom COSME kan bidra till ökad samverkan mellan länets företag, utveckling av gränsöverskridande kluster och ökad försäljning för länets företag på marknader utanför länet och utanför landet.