Erasmus+

Erasmus+ är programmet som bidrar till ungas och utbildningens utveckling i Europa.

Programmets mål

Den övergripande målsättningen med Erasmus+ är att:

 • Främja internationellt samarbete vad gäller utbildning, ungdom och idrott för att främja anställbarhet
 • Minska kunskapsluckor
 • Modernisera system för utbildning
 • Stärka särskild spetskompetens inom olika områden
 • Stärka länken mellan utbildning och arbete
 • Minska antalet personer som avslutar sina studier i förtid.

Idrottsdelen, ett nytt område inom Erasmusprogrammet, har inkluderats med målet att främja gräsrotsprojekt inom idrott för att möta gränsöverskridande utmaningar som dopning, våld och rasism.

Nyckelområden

Den totala budgeten på 14,7 miljarder euro (131,3 miljarder kronor) fördelas inom tre nyckelområden (Key Actions) för projekt.

Key Action 1 – Mobilitet (rörlighet). Inkluderar lärar-, elev- och studentutbyten, kompetensutveckling, fortbildning, studiebesök och erfarenhetsutbyten. Mobilitet är det högst prioriterade fokusområdet som erhåller 63 procent av den totala budgeten.

Key Action 2 – Projektsamarbete. Inkluderar strategiska partnerskap och utvecklingsprojekt mellan skolor, lärosäten, utbildningsorganisationer med flera. Projektsamarbete tilldelas 28 procent av budgeten.

Key Action 3 - Stöd för policyförändring. Inkluderar olika verktyg, metoder och arbetssätt för strategisk utveckling på europeisk policynivå. Stöd för policyutveckling tilldelas drygt 4 procent av budgeten.

Vem kan söka?

Organisationer från hela utbildningsområdet är välkomna att söka stöd inom ramen för Erasmus+. Stöd från programmet kommer att ges till:

 • Högskolestuderande, yrkesstuderande och lärlingar som vill göra studier, praktik eller fortbilda sig utomlands
 • Lärare, föreläsare, utbildare och ungdomsarbetare som undervisar eller fortbildar sig utomlands
 • Studenter som läser gemensamma masterutbildningar
 • Unga som arbetar som volontärer eller gör ungdomsutbyten utomlands
 • Strategiska partnerskap som ska främja utbyte av erfarenhet och förbindelse med arbetslivet.       I partnerskapen kan till exempel institutioner för högre utbildning och vuxenutbildning och ungdomsorganisationer ingå
 • Utbildningsinstitutioner och företag som skapar kunskapsallianser och allianser för sektorsspecifik kompetens
 • Partnerskap inom idrott.

Länder som har möjlighet att fullvärdigt delta i Erasmussamarbetet under den aktuella programperioden är EU:s 28 medlemsstater, Island, Norge, Lichtenstein, Turkiet samt länderna på västra Balkan. Schweiz kan för närvarande endast delta som partnerland.  

Utlysningar och arbetsprogram

För att delta i Erasmus+ måste du anmäla din organisation till en särskild databas, Participant Portal. Mer information om detta finns hos de svenska kontaktpunkterna För mobilitetsprojekt och strategiska partnerskap är det möjligt att söka en gång per år under våren. För vissa programdelar inom högre utbildning är ansökningsdatum ännu inte beslutade.

Svensk kontaktpunkt

Universitets- och högskolerådet (utbildningsdelen)

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (ungdomsdelen)

Relevans för Mellersta Norrland

Relevans för Västernorrland

Erasmus+ kan finansiera aktiviteter som hjälper regionala utvecklingsstrategins mål i Västernorrland, bland annat:

 • Högt deltagande i arbete och samhällsliv
 • Konkurrenskraftigt utbildningsutbud med hög tillgänglighet
 • Västernorrland syns och hörs internationellt

Relevans för Jämtland Härjedalen

Erasmus+ kan finansiera aktiviteter som bidrar till Jämtland Härjedalens regionala utvecklingsstrategis mål med ökade internationella aktiviteter i länets utbildningar.