Europa för medborgarna

Programmet Europa för medborgarna ska bidra till debatt och reflektion kring Europeiska värderingar.

Programmets mål

Det övergripande målet med ett Europa för medborgarna är att uppmuntra verksamhet, debatt och reflektion med koppling till EU-medborgarskap, demokrati och gemensamma värderingar, gemensam historia och kultur, samtidigt som minnet av det förflutna värnas. 

Delprogram

Delprogram: Europeiskt hågkomst

Programområdet inom europeiskt hågkomst uppmuntrar verksamhet, debatt och reflektion med koppling till EU-medborgarskap, demokrati och gemensamma värderingar, gemensam historia och kultur, samtidigt som minnet av det förflutna värnas. Finansiering finns att söka för långsiktig verksamhet och projekt som värnar om ett aktivt europeiskt ihågkommande för att bevara platser, minnesmärken och arkiv som anknyter till deporteringar och förföljelser av människor.

Delprogram: Demokratiskt engagemang och deltagande

Demokratiskt engagemang och deltagande syftar till att samla medborgare från europeiska samhällen för ömsesidigt utbyte av erfarenheter och värderingar och utveckla nya metoder för samverkan. Olika former av samarbete och tematiska nätverk uppmuntras. Delprogrammet för demokratiskt engagemang och deltagande riktar sig också till organisationer utan vinstsyfte, som bedriver verksamhet på lokal, regional, nationell eller europeisk nivå.

Vem kan söka?

Ett Europa för medborgarna riktar sig till kommuner, regionala och lokala myndigheter, medborgar-organisationer och föreningar. Programmet riktar sig också till medborgarorganisationer som verkar på europeisk nivå, forskningsorgan och expertgrupper inom EU-politik (exempelvis tankesmedjor), non-profit organisationer som till exempel museer eller läroinrättningar och vänortssamarbete. 

Utlysningar

Utlysningar sker i olika frekvens beroende på vilket delprogram och vilken typ av insats som finansieras. Se Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors webbsida för information om nuvarande och kommande utlysningar.

Svensk kontaktpunkt

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Relevans för regional utveckling

Relevans för Västernorrland

Europa för medborgarna kan bidra till Västernorrlands regionala utvecklingsstrategis mål med högt deltagande i arbetsmarknaden och i samhällsliv.

Relevans för Jämtland Härjedalen

Europa för medborgarna kan finansiera aktiviteter som bidrar till Jämtland Härjedalens regionala utvecklingsstrategis mål med ökade internationella aktiviteter i länets utbildningar.