Europeiska regionala utvecklingsfonden i Mellersta Norrland

Regionala utvecklingsfonden är EU:s investeringsfond för regional utveckling.

En fond för Mellersta Norrlands specifika utmaningar

Europeiska regionala utvecklingsfonden ger stöd till alla EU:s regioner men på olika sätt beroende på regionens utvecklingsgrad, vilka hinder regionen möter och vilka möjligheter regionen har. Sverige administrerar 8 regionala program. Jämtland Härjedalen och Västernorrland ingår i programområde Mellersta Norrland. Programmet för Mellersta Norrland utvecklades i samråd mellan EU-kommissionen, Sveriges regering och regionala och lokala aktörer. Utöver regionala program finns också ett nationellt program för regionala utvecklingsfonden.

Strukturfondspartnerskapet som består av ledamöter från regionala och lokala offentliga organ och intresseorganisationer beslutar om prioritering av projekt inom regionala utvecklingsfonden och socialfonden.

Ledamöterna i Strukturfondpartnerskapet Mellersta Norrland

Tematiska mål i Mellersta Norrland

I Mellersta Norrland ska medlen fördelas på fem tematiska mål under 2014-2020.

  • Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
  • Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
  • Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik
  • Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur
  • Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer

Extra allokering för glesbefolkade områden

Sveriges fyra nordligaste län får tillsammans 207 miljoner euro extra i från regionalfonden under 2014-2020. Detta innebär att länen får betydligt mycket mer stöd än resten av Sverige. Anledningen till detta stöd är de speciella geografiska och demografiska utmaningar norra Sverige möter. Mid Sweden European Office arbetar med att säkerställa att denna extra allokering också kvarstår under kommande programperiod. Detta arbete sker främst inom nätverket Northern Sparsely Populated Areas.

Utlysningar

Det regionala strukturfondsprogrammet för Mellersta Norrland planerar att öppna utlysning 2018:2 i juni 2018.

Utlysningen planeras att vara öppen: 18 juni - 13 september 2018

Kontaktpunkt

Tillväxtverket förvaltar Europeiska regionala utvecklingsfonden i Mellersta Norrland

Tillväxtverkets webbsida