Hälsoprogrammet

Hälsoprogrammet hjälper till att utveckla Europeisk sjukvård och folkhälsa.

Programmets mål

Hälsoprogrammets mål är att stödja och ge mervärde till medlemsländernas hälsoarbete, minska hälsoskillnader och främja folkhälsan.

Nyckelområden

  • Främja hälsa, förebygga ohälsa och minska ojämlikhet i hälsa
  • Skydda människor från gränsöverskridande hot mot hälsan
  • Utveckla innovativa och långsiktigt hållbara hälso- och sjukvårdssystem
  • Öka tillgången till bättre och tryggare hälso- och sjukvård 

Vem kan söka?

Forskningsinstitut, universitet, hälso- och sjukvårdsinstitutioner, ideella organisationer kan söka finansiering.

Utlysningar och arbetsprogram

Utlysningar sker enligt årliga arbetsprogram och publiceras på Folkhälsomyndighetens webbsida.

Svensk kontaktpunkt

Folkhälsomyndigheten