Horisont 2020

Horisont 2020 är EU:s ramverksprogram för innovation och forskning.

Programmets mål

Målet med Horisont 2020 är att sammanföra privat sektor, offentlig sektor och akademin för att underlätta innovation och kapitalisera på den vetenskapliga kompetensen EU besitter. Horisont 2020 är efterföljaren till sjunde ramverksprogrammet och är större, förenklat och mer fokuserat på innovation än tidigare program.

Prioriteringar

 • Spetkompetens
  Prioriteringen spetskompetens är den del av Horisont 2020 som mest liknar ett traditionellt forskningsprogram. Fokus här är på samverkan och på att attrahera de skarpaste hjärnorna till Europa.
 • Industriellt ledarskap
  Under prioriteringen industriellt ledarskap lanseras utlysningar som syftar till att göra Europeisk industri mer konkurrenskraftigt på världsmarknaden.
 • Samhälleliga utmaninar
  Under prioriteringen samhälleliga utmaningar finns det många möjligheter för offentliga organ på lokal och regional nivå att bli engagerade i innovationsprojekt. Följande samhälleliga utmaningar har identifierats för utlysningar:
  • Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande
  • Livsmedelstrygghet, hållbart jord- & skogsbruk, marin-, maritim, samt insjöforskning & bioekonomi
  • Säker, ren och effektiv energi
  • Smarta, gröna och integrerade transporter
  • Klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet och råvaror
  • Inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen
  • Säkra samhällen

Vem kan söka?

De flesta sorters aktörer kan söka. Vanligtvis krävs minst två internationella partners

Utlysningar och arbetsprogram

Utlysningar inom Horisont 2020 sker enligt tvååriga arbetsprogram som bestäms av arbetsprogramkommittéer. Utlysningarna kan ses på Horizon 2020 Participant Portal.

Svensk kontaktpunkt

Vinnovas webbsida om Horisont 2020

Relevans för regional utveckling

Regional utvecklingsstrategi Västernorrland

Horisont 2020 kan bidra till innovationsmålen beskrivna i Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi. Projekt från Horisont 2020 kan bidra till bättre regionala innovationsmiljöer, ett framgångsrikt affärsliv inom energi- och miljöteknik och lyfta fram företag ifrån Västernorrland på den internationella arenan.

Regional utvecklingsstrategi Jämtland Härjedalen

Horisont 2020 kan bidra till uppnåendet av många mål i Jämtland Härjedalens regionala utvecklingsstrategi som ökade FoU-investeringar i länets företag, ökad samverkan mellan länets företag och universitetsvärlden, utveckling av starka innovationssystem i länet och utveckling av gränsöverskridande kluster.