Interreg

Interregional samverkan är ett av målen med sammanhållningspolitiken i Lissabonfördraget, det andra varande investeringar för jobb och tillväxt. Under programperioden för 2014-2020 är budgeten för Interreg-programmen 10,1 miljarder euro eller 2,8 procent av sammanhållningsbudgeten. Dessa fördelas över 107 olika program varav 60 är gränsöverskridande (A-program), 15 är transnationella (B-program), 4 är interregionala (C-program) och täcker därför hela unionen och de resterande 28 involverar länder utanför EU och kandidatländer.

Se aktuella utlysningar på Tillväxtverkets Interreg-webbsida

Gränsöverskridande program (A)

Totalt 60 gränsöverskridande program drivs under programperioden 2014-2020. Av dessa är är tre relevanta för Jämtland Härjedalen och Västernorrland.

Botnia Atlantica

Nord

Sverige-Norge

Transnationella program (B)

Totalt 15 transnationella program finns under programperioden 2014-2020. Av dessa är två relevanta för Jämtland Härjedalen och Västernorrland.

Norra periferin och Arktis

Östersjöprogrammet

Interregionala program (C)

Programmen som finansierar samarbete

Två interregionala program hjälper lokala och regionala aktörer att samverka med regioner i hela Europa som har liknande utmaningar eller förutsättningar. Interreg Europe finansierar tematiska läroplattformar och Urbact finansierar nätverk av städer.

Interreg Europe

Urbact

Programmen som förbättrar sammanhållningspolitiken

Interact är programmet som hjälper myndigheter som administerar de andra Interreg-programmen och liknande program för territoriell samverkan. Espon ger stöd till offentliga organ på alla nivåer i deras arbete för att uppnå Europa 2020-strategin, med fokus på hur sammanhållningspolitiken utnyttjas. Espon bidrar till detta genom forskning och analytiskt stöd.

Interactprogrammets webbsida

Esponprogrammets webbsida