Interreg Norra Periferin och Arktis

Programmets mål

Interreg Norra Periferin och Arktis är ett samarbete mellan Finland, Irland, Sverige, Storbrittanien, Färöarna, Island, Grönland och Norge. Gemensamt för programområdets regioner är glesbefolkade områden, låg tillgänglighet, starkt specialiserade ekonomier, mycket naturresurser och en utsatthet inför klimatförändringar. För att möta nordligaste Europas speciella utmaningar ger detta Interregprogram stöd till transnationellt utbyte och gemensamt lärande.

Nyckelområden

  • Upprätthålla och utveckla livs- och konkurrenskraftiga samhällen genom innovation.
  • Främja entreprenörskap för att realisera potentialen hos programområdets konkurrensfördelar.
  • Främja energisäkra samhällen genom stöd till förnybar energi och energieffektivitet.
  • Skydd, främjande och utveckling av kultur- och naturarvet.

Vem kan söka?

Programmet är öppet för alla sorters aktörer från programområdet som arbetar med prioriteringarna ovan. Projekten som beviljas måste vara konkreta, innovativa och ha en klar transnationell dimension.

Utlysningar

Sker två gånger per år. Olika utlysningar kan fokusera på olika nyckelområden.

Mer information

Norra periferin och Arktis-programmets webbsida