Kreativa Europa

Kreativa Europa är programmet som hjälper EU att utnyttja sin kulturella mångfald och sitt kulturella kapital.

Programmets mål

 • Värna om och marknadsföra Europas kulturella och språkliga mångfald.
 • Stärka den kulturella och kreativa sektorns konkurrenskraft, för att främja smart och hållbar tillväxt för alla, i enighet med Europa 2020-målen.
 • Öka den europeiska kulturella och kreativa sektorns förmåga att verka och samarbeta över nationsgränser.
 • Underlätta kulturella och kreativa verks cirkulation över gränser så att de når en ny och större publik.
 • Den ekonomiska kapaciteten ska stärkas hos den kulturella och kreativa sektorn, särskilt hos små och medelstora företag och organisationer.
 • Främja innovation, nya företagsmodeller, framtagande av policyer och publikutveckling genom utvecklande samarbeten över gränser.

Delprogram

Kreativa Europa består av två delprogram. Kultur som vänder sig till den kulturella och kreativa sektorn. Delprogrammet MEDIA vänder sig till den audiovisuella sektorn, däribland film, tv och dataspel.

Kreativa Europa består även av ett sektorsövergripande programområde som riktar sig till alla kulturella och kreativa sektorer, inklusive den audiovisuella sektorn. Programområdet inkluderar en ny finansieringsmöjlighet (lånegaranti tillgänglig från 2016) samt stöd till gränsöverskridande policysamarbete och innovativa insatser över sektorsgränserna. 

Delprogram Kultur

Delprogrammet Kultur har tilldelats 31 procent av den totala budgeten för Kreativa Europa. Prioriterat inom delprogrammet är att främja cirkulation över gränserna och stödja kulturutövare.

Kulturella och kreativa organisationer stödjs i sitt transnationella arbete. Programmet förordar gränsöverskridande cirkulation av kulturella verk samt mobilitet för kulturella aktörer. Projekt med en europeisk dimension stöds när de har som mål att sprida kultur transnationellt i Europa.  Finansieringsmöjligheter ges till europeiska samarbetsprojekt, nätverk, plattformar och översättning av skönlitteratur. Nytt är att det även går att söka stöd för att sprida litteraturen, vilket tidigare inte varit möjligt.

 • Europeiska samarbetsprojekt – finansieras upp till 50-60 procent av budgeten, maximalt 2 000 000 euro eller 200 000 euro för mindre projekt.
 • Europeiska nätverk – stöd kan maximalt utgöra 80 procent av budgeten eller 250 000 euro. Omkring 25 nätverk kommer kunna få stöd.
 • Europeiska plattformar – ges maximalt 500 000 euro i stöd. Stödet kan därtill utgöra maximalt 80 procent av budgeten. Det finns finansieringsmöjlighet för cirka 15 plattformar inom olika kulturella och kreativa sektorer.
 • Översättning och spridning av europeisk litteratur – Beroende på hur många titlar som ska översättas kan projekt stödjas med 100 000 euro totalt eller samma summa per år. Finansiering uppgår till maximalt 50 procent av totalkostnaden.

Även Europeiska kulturhuvudstäder, kulturpriser, kulturarvsmärket och kulturarvsdagarna ingår i delprogrammet.

Viktigt inom alla stödformer är att aktörer från olika länder deltar och att kulturella samarbeten skapas mellan olika europeiska länder. Samarbetsprojekt utgör en grundläggande del och får även merparten av medlen inom delprogrammet.

Delprogram MEDIA

Budgeten för delprogrammet består av 56 procent av Kreativa Europas budget. Syftet med programmet är att ge Europas olika film- och audiovisuella industrier finansiellt stöd när det kommer till utveckling, distribuering och marknadsföring av sitt arbete. Fokus ligger på det som händer före och efter produktionen av ett verk. I de flesta fall finaniseras 50 procent av projektkostnaderna, om resterande finansiering kan garanteras. Programmet är uppdelat i 11 kategorier utifrån vilka utlysningar sker:

 • Åtkomst till marknader
 • Åtkomst till marknader: enskilda åtgärder
 • Publikutveckling
 • Samarbetsprojekt
 • Utveckling av enskilda projekt samt till projektpaket
 • Utveckling av TV-spel
 • Distribuering
 • Filmfestivaler
 • Nätverk för biografer
 • Utbildningsinsatser
 • TV-program.

Utlysningar och arbetsprogram

Under programperioden 2014-2020 är det möjligt att söka stöd för samarbetsprojekt inom delprogram kultur en gång per år med deadline i oktober.

Se de svenska kontaktpunkternas webbsidor för information om aktuella utlysningar.

Svensk kontaktpunkt

Kreativa Europa Sverige Desk

Kulturrådet

Svenska Filmintitutet

Relevans för regional utveckling

Regional utvecklingsstrategi Västernorrland

Projekt inom Kreativa Europa kan bidra till Västernorrlands regionala utvecklingsstrategis mål med stort åtnjutande av kultur- och naturupplevelser

Regional utvecklingsstrategi Jämtland Härjedalen

Kreativa Europa kan finansiera projekt som delvis bidrar till infrastruktur för strategiska satsningar inom turism, kultur och idrott, något som prioriteras inom Jämtland Härjedalens regionala utvecklingsstrategi.