Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet utvecklar de gröna näringarna och bidrar till en modern landsbygd.

Programmets mål

Det nya landsbygdsprogrammet är betydligt mer målstyrt än det tidigare. Olika målsättningar finns på europeisk, nationell och regional nivå. De övergripande målen återfinns i Europa 2020-strategin – smart och hållbar tillväxt för alla. Utgångspunkter och målsättningar med landsbygdsprogrammet är:

  • Lönsamma och livskraftiga företag
  • Aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur
  • Modern landsbygd

Under programperioden 2014-2020 har det svenska landsbygdsprogrammet en budget på cirka 36,1 miljarder kronor. 14,8 miljarder kommer från EU:s budget och resterande från främst Svenska staten men även andra offentliga finanseringskällor så som kommuner.

Svensk kontaktpunkt

Jordbruksverket