Programmet för sysselsättning och social innovation

Programmet för sysselsättning och social innovation stödjer sysselsättning, socialpolitik och rörlighet på arbetsmarknaden inom EU.

Programmets mål

Syftet med programmet för Sysselsättning och Social Innovation är att stödja sysselsättning, socialpolitik och rörlighet på arbetsmarknaden inom EU. Programmet ämnar även pröva idéer till reformer i praktiken, utvärdera dem och främja de bästa idéerna i EU-länderna samt modernisera EU-lagstiftningen och säkerställa effektiv tillämpning av den.

Delprogram

Progress: Modernisera sysselsättnings- och socialpolitiken

Det första delprogrammet, som utgör ca 61 procent at programmets totala budget, innefattar bland annat prioriteringar som:

 • Socialt skydd, social inkludering och minskning och förebyggande av fattigdom.
 • Sysselsättning, särskilt för att bekämpa ungdomsarbetslöshet.
 • Främja hållbar sysselsättning av hög kvalitet.
 • Garantera ett fullgott och anständigt socialt skydd.
 • Bekämpa socialt utanförskap och fattigdom.
 • Förbättra arbetsvillkoren.
 • Informationsutbyte samt ömsesidigt lärande och dialog.

Mikrofinansiering och socialt entreprenörskap

Det andra delprogrammet, som utgör ca 21 procent av programmets totala budget, har som målsättning att:

 • Öka tillgång till mikrofinansiering för sårbara grupper som vill starta eller utveckla sitt företag.
 • Skapa institutionell kapacitet till mikrokreditlåntagarna.
 • Stödja utvecklingen av sociala företag/ socialentreprenörskap främst kopplat till förbättrade möjligheter till finansiering.
 • Öka tillgången på och tillgängligheten till mikrofinansiering för utsatta grupper och mikroföretag och öka tillgången till finansiering för sociala företag.
 • Bygga upp en institutionell kapacitet hos mikrokreditgivare.
 • Stödja utvecklingen av sociala företag särskilt genom att underlätta tillgången till finansiering.

Eures: Främja yrkesmässig rörlighet

Det tredje delprogrammet, som utgör ca 18 procent, fokuserar bland annat på att:

 • Presentera lediga platser för arbetssökande och arbetsgivare
 • Utveckla tjänster för rekrytering och anställning av arbetstagare
 • Utveckla flerspråkig digital plattform och självbetjäningsverktyg för förmedling av lediga platser och platsansökningar
 • Utveckla riktade program för rörlighet, ansökningsomgångar, fylla lediga platser, hjälpa arbetstagare som kan vara mobila
 • Utveckla och arbeta med Eures (europeiska jobbnätverket) överskridande partnerskap (fokus utgivning av information, rådgivning, placerings- och rekryteringstjänster för gränsarbetare)
 • Ömsesidigt lärande mellan Eures aktörer och utbildning av Eures-rådgivare, inklusive gränsöverskridande rådgivare inom Eures-partnerskapet
 • Information och kommunikation för att öka medvetenheten om fördelarna med geografisk och yrkesmässig rörlighet i allmänhet och om Eures verksamhet och tjänster.

Vem kan söka?

Beroende på de olika utlysningarna varierar kraven på sökande. Generellt finns många möjligheter för regionala och lokala offentliga organ att delta antingen som ansökande eller som del i ett konsortium.

Utlysningar och arbetsprogram

Utlysningar sker i enlighet med ett årligt arbetsprogram som publiceras på kommissionens webbsida. Aktuella utlysningar finns på EU-kommissionens hemsida

Svensk kontaktpunkt

EU-kommissionen förvaltar programmet direkt.

Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Relevans för regional utveckling

Regional utvecklingsstrategi Västernorrland

Programmet för sysselsättning kan bidra till högre deltagande i arbete och samhällsliv, ett mål i Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi, samt en mer inkluderande arbetsmarknad

Regional utvecklingsstrategi Jämtland Härjedalen

Programmet för sysselsättning kan bidra till Jämtland Härjedalens regionala utvecklingsstrategis mål med ökad kunskapsnivå inom länets företag.