Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap

Programmet för rättigheter, jämlikhet och medborgarskap finansierar projekt som bekämpar diskriminering och bidrar till att Europeiska medborgares rättigheter säkras.

Programmets mål

Frihet, rättvisa och säkerhet för alla medborgare är en av EU:s grundläggande värderingar och ständiga prioriteringar. Trots att betydande framsteg har gjorts på området, finns fortfarande en stor okunskap bland medborgare, institutioner och privata aktörer om vilka rättigheter EU-medborgarskapet faktiskt bär med sig. Att främja, upplysa och informera om dessa rättigheter är det övergripande syftet med programmet för rättigheter och medborgarskap.

Den allmänna målsättningen med programmet är att Europa ska kännetecknas som ett område där samtliga individers rättigheter, som beskrivs i EU:s fördrag såväl som i europeiska och internationella stadgar om grundläggande rättigheter, främjas och skyddas. Trots att det finns en bred juridisk grund för grundläggande rättigheter i EU, har många europeiska medborgare dålig kunskap om vilka rättigheter som är anknutna till EU-medborgarskapet.

Tanken är att programmet ska stödja genomförandet av unionens lagstiftning på det rättsliga området i medlemsländerna, och uppmuntra transnationellt samarbete som främjar ömsesidig kunskap och förtroende mellan olika aktörer.  

Projekt och initiativ som finansieras inom programmet ska sträva mot ett eller fler av följande mål:

 • Bekämpa diskriminering
 • Bekämpa rasism, främlignsfientlighet, homofobi och andra sorters intolerans
 • Främja rättigheterna för människor med funktionsnedsättningar
 • Främja jämnställdhet mellan män och kvinnor
 • Förhindrar våld mot barn, unga, kvinnor och andra riskgrupper
 • Främjar barnets rättigheter
 • Säkrar dataskydd
 • Främjar de rättigheter som kommer ur Europeiskt medborgarskap
 • Säkrar konsumenträttigheter

Nyckelområden

Inom programmet kommer i huvudsak fem kategorier av åtgärder att prioriteras för finansiering:

 • Analytisk verksamhet, som kan bestå av bland annat insamling av data och statistik, sammanställning av rapporter och utbildningsunderlag etc.
 • Folkbildande aktiviteter som konferenser eller informationskampanjer.
 • Utbildningsverksamhet, till exempel personalutbyte, workshoppar, seminarier och liknande.
 • Ömsesidigt lärande; kampanjer för att öka medvetenhet och spridning, utbyte av goda lösningar mellan olika organisationer etc.
 • Stöd till viktiga aktörer, vilket kan vara centrala nätverk på europeisk nivå som samarbetar kring rättsliga frågor, men även nationella, regionala och lokala myndigheter omfattas.

Projekten måste dessutom ha ett klart Europeiskt mervärde.

Vem kan söka?

Programmet är öppet för offentliga organ, företag, universitet och forskningsintitut, ideella organisationer och andra organisationer.

Utlysningar och arbetsprogram

Utlysningar sker efter årliga arbetsprogram som publiceras på kommissionens webbsida. Utlysningarna publiceras löpande på kommissionens webbsida.

Svensk kontaktpunkt

EU-Kommissionen förvaltar programmet direkt

Generaldirektoratet för rättsliga frågor och konsumentfrågor