Investeringar

De genomförda investeringarna ökar förutsättningarna för hållbart resande. Alla organisationer har haft en egen investeringsbudget inom projektet som har prioriterats utifrån lokala förutsättningar och behov. Vi har sett att i organisationer där förvaltningar och funktioner involverats i ett tidigt stadium och Hållbara resor har varit med i planeringsprocessen så har genomförandet underlättats.

Syfte

Syftet med projektets investeringar är att skapa bättre förutsättningar för ökat hållbara arbets- och tjänsteresor.

Genomförandet

Varje organisation har inom projektet haft sin egen budget och också genomfört investeringarna – planering, upphandling, placering, montering etc.

I de organisationer där investeringarna lagts in i den ordinarie planeringen så har arbetet underlättats. Både den egna finansieringen och resurssättande finns då klarlagt och tidsbestämt. I dessa organisationer har också de planerande investeringarna kommit i ett tidigare skede i projektet vilket har lett till att projektet i större utsträckning har kunnat tagit del av nyttorna med investeringen. Andra investeringar har dock krävt utredning och utveckling har därför kommit senare i projektet.

Resurser som krävs

  • Projektledare som håller samman projektets förutsättningar och den egna organisationens involverade funktioner.
  • Projektledare för själva investeringen.

 

Framgångsfaktorer

  • När projektets investeringar kommer med i den övergripande investeringsbudgeten så finns utrymme för personella resurser att genomföra investeringen.
  • Investeringarna är förankrade i organisationen.

 

Fallgropar

Saker köps in för innan placering och förvaltning är klart.

 

Om vi skulle göra det igen skulle vi..

Ha investeringarna klara med involverade funktioner redan från början och förankra dem.