Assembly of European Regions (AER)

AER består av cirka 150 medlemsregioner från hela Europa dvs. även från länder som inte är medlem i EU. Organisationen fungerar som ett öppet forum för politisk diskussion av framförallt EU-frågor som har betydelse för den regionala nivån.

AER är ett europeiskt politiskt nätverk som består av drygt 150 medlemsregioner från hela Europa. Organisationen fungerar som ett öppet forum för politisk diskussion av framförallt EU-frågor som har betydelse för den regionala nivån. Regionen är medlem i AER sedan 1994. Arbetet i AER bedrivs i huvudsak i dess kommittéer med olika tematiska arbetsområden. Deras funktion är för utbyte och spridning av bästa praxis och genomförande av program och projekt.

Kommittén beslutar om arbetsprogram för att bidra till AER:s prioriteringar och att uppnå AER:s huvudmål. I kommittéerna diskuteras aktuella politiska frågor och frågor som aktualiseras av respektive medlemsregioner. Vidare antas gemensamma uttalanden som i vissa fall lyfts till t.ex. EU-kommissionen, EU-parlamentet eller EU:s Regionkommitté. Utöver detta har man ett antal s.k. arbetsgrupper för särskilda frågor som oftast är knutna till kommittéerna.

Arbetsgrupperna fungerar ofta som forum för fördjupning inom respektive ämnesområden. AER leds mellan generalförsamlingarna av Styrelsen som konsoliderar kommittéernas arbetsprogram i AER:s handlingsplan i enlighet med de politiska prioriteringarna som beslutades av den politiska Byrån med representanter från varje deltagande land. Sverige har två representanter i byrån.

Byråns uppgift är politisk diskussion, debatt och beslutsfattande som är grund för lobbying och opinionsbildning. Vid AER:s generalförsamling i St Pölten, Österrike i maj 2017 valdes Magnus Berntsson från Västragötalandsregionen till ny president.

AER-arbetet samordnas till viss del mellan de svenska medlemsregionerna inom AER Sverige nätverk. Syftet är att i första hand sprida information och utbyta erfarenheter. Mötena är även ett forum för diskussion. Nätverket innebär också en möjlighet att driva svenska intressen gemensamt, även om detta inte är syftet.

AER - Assembly of European Regions (aer.eu)

AER Sverige (aer.eu)


Tillbaka till toppen