Infrastruktur och transporter

Infrastruktur och transporter av människor och gods är en förutsättning för hållbar regional utveckling. Bra förbindelser med tåg, buss, bil, flyg och båt utgör en viktig förutsättning för människors möjligheter att leva och verka i Västernorrland och för näringslivets framtida utveckling.

Regional infrastrukturplan

Region Västernorrlands ansvarar för att ta fram en regional infrastrukturplan, som innehåller de infrastrukturåtgärder som ska prioriteras under en tolvårsperiod. Infrastrukturplanen är ett av många verktyg för att genomföra Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi. Regeringen beslutar om den ekonomiska ramen för planen. I den regionala planen finns främst satsningar på vägar, kollektivtrafikanläggningar, cykelvägar och medfinansiering till vissa kommunala infrastrukturåtgärder.

Regional infrastrukturplan 2018-2029

Den 25 september 2018 fastställde Region Västernorrland Regional transportplan för Västernorrland 2018-2029 (pdf) med en ekonomisk ram på 896 miljoner kronor. Den regionala transportplanen utgör en viktig del av vårt strategiska arbete med regional tillväxt och en hållbar utveckling. Hösten 2020 beslutade Region Västernorrland om en ändring av planen eftersom kostnadsfördyringar under genomförandet medfört att omprioriteringar var nödvändiga.

Av planen framgår vilka satsningar i som kommer att göras under perioden. Det är Trafikverket som genomför de åtgärder som Regionen prioriterar inom den regionala infrastrukturplanen. Mer information om respektive åtgärd finns på Trafikverkets webbplats (trafikverket.se).

  • Väg 86 Kovland, inklusive cykelväg och hållplatser i Sundsvalls kommun
  • Väg 86 Silje – Kovland, inklusive cykelväg och hållplatser i Sundsvalls kommun
  • Väg652/559 centrumförbättringar Njurundabommen, inklusive cykelväg i Sundsvalls kommun
  • Väg 622 Ljustavägen - Östra Birsta inklusive cykelväg i Sundsvalls kommun
  • Väg 864 Centrumåtgärder Söråker i Timrå kommun
  • Väg 83 gång- och cykelväg och hållplatser i Östavall i Ånge kommun
  • Väg 1060 gång- och cykelväg och hållplatser Bodum-Skepparvägen i Örnsköldsviks kommun
  • Väg 531 gång- och cykelväg och hållplatser Ljungaverk i Ånge kommun
  • Busshållplatser längs statlig regionala vägar
  • Driftbidrag till Sundsvall-Timrå och Örnsköldsviks flygplatser

Ny regional infrastrukturplan tas fram för 2022–2033

Arbetet med att ta fram en ny regional infrastrukturplan för Västernorrland har startat och ska vara klart till 2022. Regeringen la fram en ny infrastruktur­proposition i april 2021 och därefter har Regeringen gett Region Västernorrland en möjlighet att upprätta en ny regional infrastrukturplan för åren 2022–2033. Samtidigt får Trafikverket i uppdrag att ta fram förslag till ny nationell plan för transportinfrastrukturen för motsvarande period.

Ett förslag till ny regional infrastrukturplan för åren 2022–2033 remissas under perioden 14 oktober till 28 januari 2022. Dialog och samverkan med kommunerna är viktigt i arbetet, inte minst med tanke på att åtgärder inom transportinfrastruktur påverkar den fysiska planeringen i kommunerna.

Regeringen beslutar om den ekonomiska ramen för den regionala infrastrukturplanen. Den regionala planens preliminära ekonomiska ram för åren 2022–2033 uppgår till 897 miljoner kronor. Slutlig ram kommer att beslutas av Regeringen under 2022 och därefter fastställer regionfullmäktige prioriteringarna i den regionala infrastrukturplanen för åren 2022–2033.

Examensarbete om strategisk miljöbedömningsprocess för regionala infrastrukturplanering

Två studenter från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) har fått följa vårt arbete med strategisk miljöbedömning (SMB) som har inlett processen med ny regional infrastrukturplan. Syftet med examensarbetet är att bidra med en djupare kunskap förståelse och kunskap om hur regioner på bästa sätt kan arbeta med SMB i samband med regional infrastrukturplanering för att integrera hållbarhetsaspekter.

Skälet till att just Västernorrland utsågs som fallstudie är att vi prövar en ny målbaserad arbetsmetod där hållbarhetsaspekter får genomsyra ett tidigt skede av infra­struktur­planeringen där det fortfarande finns utrymme för strategiska val. Processen bygger på en arbetsmodell som KTH tillsammans med VTI (Statens väg- och transport­forsknings­institut) rekommenderar en forskningsstudie men då inriktad på den nationella inriktningsplaneringen.

Nationell infrastrukturplan

Det finns även en nationell infrastrukturplan som fastställs av regeringen. Den nationella planen innehåller investeringar i nationella stamvägar, hela järnvägsnätet, samt all drift och underhåll i statlig infrastruktur. De vägar i Västernorrland som tillhör den nationella planen är E4 och E14. Den nationella planen för transportsystemet tas fram av Trafikverket. På regeringens webbplats finns mer information om den nationella infrastrukturplanen och infrastrukturpropositionen.

Nationell infrastrukturplan (regeringen.se)

Den nationella och den regionala planen innehåller tillsammans samtliga statliga satsningar på infrastrukturen i Västernorrland. Planerna uppdateras ungefär vart fjärde år. Trafikverket är huvudman för statlig infrastruktur och ansvarar för genomförandet av både den nationella och regionala infrastrukturplanen.

Region Västernorrland samarbetar med flera andra regioner för att påverka vilka satsningar som prioriteras i den nationella infrastrukturplanen. Arbetet utgår från Botniska korridoren som är en viktig gränsöverskridande korridor i det europeiska stomnätet för transporter som kopplar samman Europa med det råvarurika norra Sverige, Norge och Finland där stora exportvärden skapas.

Viktigaste är Nya Ostkustbanan innebär att restiderna kan halveras från Umeå till Stockholm. Andra prioriteringar är upprustning av järnvägen mellan Långsele och Västeraspby, Mittbanan med ökad kapacitet och minskade restider, ny förbifart E4 i Örnsköldsvik och därefter i Härnösand, bärigheten på det regionala vägnätet. Mer information om påverkansarbetet finns på följande webbsidor:

Botniska korridoren (botniskakorridoren.se)

Mittstråket (mittstraket.se)

Nya Ostkustbanan (nyaostkustbanan.se)

Ny regional strategi för ett hållbart transportsystem för människor och gods

Region Västernorrland har påbörjat arbetet med en regional tillgänglighetsstrategi. Syftet är att ta steg i riktningen att förverkliga den regionala utvecklingsstrategins prioriteringar gällande ett effektivt och hållbart transportsystem för person- och godstrafik. Tillgänglighets­strategin är även tänkt att skapa en brygga till kommunal samhälls­planering såväl som till regionala planer och program.

Arbetet anpassas till de behov som specifikt Ånge kommun har i sitt arbete att ta fram en ny översiktsplan. Tillgänglighetsstrategin genomförs med en processbaserad arbetsmetodik med digitala workshops och arbetsmöten. Vi vänder oss till kommuner, Trafikverket, Kollektivtrafikmyndigheten, Länsstyrelsen och andra organisationer för att tillsammans med dem utarbeta förslag på gemensamma mål och strategier för hur transportsystemet i Västernorrland långsiktigt bör utvecklas.

Målsättningen är att strategin ska antas politiskt. Tillgänglighetsstrategin tas fram med stöd från Tillväxtverket och regionala utvecklingsmedel. Arbetet pågår under 2021 och 2022.

Regional systemanalys av de fyra nordligaste länen (pdf)


Tillbaka till toppen