Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Infrastruktur och transporter

Infrastruktur och transporter av både människor och gods, är en förutsättning för hållbar regional utveckling och tillväxt. Bra förbindelser med tåg, buss, bil, flyg och båt utgör en viktig förutsättning för människors möjligheter att leva och verka i Västernorrland och för näringslivets framtida utveckling.

Regional transportplan 2018-2029

Den 25 september 2018 fastställde Region Västernorrland Regional transportplan för Västernorrland 2018-2029 med en ekonomisk ram på 896 miljoner kronor. Den regionala transportplanen utgör en viktig del av vårt strategiska arbete med regional tillväxt och en hållbar utveckling.

Syftet med den regionala transportplanen är att skapa bättre förutsättningar hållbara person- och godstransporter genom satsningar på transportinfrastrukturen. Människors möjligheter att resa med tåg, buss och cykel till arbete, skola och fritidsaktiviteter ska förbättras och uppmuntras. Cykling kan i större utsträckning bidra ökad fysisk aktivitet och förbättrad hälsa. I det EU-finansierade projektet Koll2020 kraftsamlar länet för att förbättra tillgängligheten till busshållplatser och bytespunkter i viktiga pendlingsstråk för alla grupper i samhället inte minst för personer med funktionsnedsättning. Järnvägens stora betydelse för länets utveckling gör att den regionala transportplanen även samfinansierar järnvägsåtgärder. Säkerheten och standarden för vägarna i regionalt prioriterade stråk för arbetspendling och godstrafik ska förbättras. Bland annat sker en särskild satsning sker på väg 86 mot Sundsvall. Länets tre flygplatser får driftbidrag för att tillgängligheten med flyg ska upprätthållas.

Järnvägsinvesteringar, drift- och underhållsåtgärder på statliga vägar, med mera, prioriteras i den av Regeringen beslutade Nationella transportplanen, se www.regeringen.se/regeringens-politik/nationell-infrastrukturplan/

Prioriterade insatser

Botniska korridoren är en viktig gränsöverskridande korridor i det europeiska stomnätet för transporter som kopplar samman Europa med det råvarurika norra Sverige, Norge och Finland där stora exportvärden skapas. Nya Ostkustbanan innebär att restiderna halveras från Umeå till Stockholm. Länet har även behov av en upprustning av järnvägen mellan Långsele och Västeraspby, av att kapaciteten ökar och restiderna minskar på Mittbanan, att ny förbifart E4 i Örnsköldsvik och i Härnösand, att bärigheten på det regionala vägnätet förbättras. Åtgärder på järnväg och E4 och E14, samt bärighet, drift och underhåll prioriteras i den nationella transportplanen 2018 – 2029.

Läs mer på

Nyaostkustbanan.se

Vad kan vi som regional aktör göra för att driva infrastrukturfrågorna framåt?

Vi kan erbjuda samverkan och förmedla kontakt mellan nationella, regionala och lokala aktörer som arbetar inom infrastrukturområdet. Vi svarar som regional remissinstans inom infrastrukturområdet och kan erbjuda strategisk vägledning.

Dokument

Regional transportplan för Västernorrlands län 2018-2029

Samrådsredogörelse

Miljökonsekvensbeskrivning

Handlingsplan transportinfrastruktur.pdf

Regional systemanalys av de fyra nordligaste länen.pdf

Flygplatserna i Västernorrland-en översiktlig analys av samhällsnyttan.pdf