Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Planering av väg och järnväg

När en statlig väg eller järnväg ska byggas planeras den utifrån en planläggningsprocess som Trafikverket ansvarar för. Regionen deltar i processen genom att medverka i samråd, fatta delbeslut och tillhandahålla planeringsunderlag.

Åtgärdsvalsstudie

Ofta påbörjas planläggningen av en väg eller järnväg med en så kallad åtgärdsvalsstudie. Där sammanvägs underlag och information för att kunna lösa problem eller brister i transportsystemet. Regionen deltar genom att informera om allmänna intressen vid valet av åtgärder.

Samrådsunderlag

Om det framkommer att en väg eller järnväg behöver byggas om eller ersättas påbörjas en planläggning. Trafikverket presenterar först ett samrådsunderlag, och utifrån detta tar vi ett beslut om projektet kan ge betydande miljöpåverkan.
Om åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska samrådsunderlaget kompletteras med alternativa lokaliseringar och en miljökonsekvensbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivningen ska sedan godkännas. Om vi bedömer att åtgärderna inte kommer att medföra någon betydande miljöpåverkan räcker det att en miljöbeskrivning upprättas.

Granskning och fastställande av planen

När planen genomgått samråd upprättas en granskningshandling. I granskningsskedet kan vi vid behov yttra oss över planen. När planen genomgått samråd och granskning beslutar Trafikverket om planen ska fastställas. Ett fastställelsebeslut skickas till oss, och vi beslutar om fastställelsen ska tillstrykas. Saknas enighet i beslutet överlämnas frågan till regeringen.

Trafikverkets webbplats - från planering till byggande