Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Kulturarv i utveckling

Vi arbetar på bred front för att främja och utveckla Västernorrlands kulturarv. Vi har goda samarbeten med olika aktörer i inom kulturarvssektorn så som museer, arkiv och bibliotek, hembygdsföreningar med fler. Länsmuseet är den största arenan för kulturarv i regionen som vi ger stöd åt.

Region Västernorrland och Länsstyrelsen Västernorrland har sedan flera år tillbaka ett fruktbart samarbete i många frågor som rör kulturarvet. Vi har dessutom tillsammans med länsstyrelsen en särskild överenskommelse med Riksantikvarieämbetet om strategisk samverkan inom kulturarvsområdet. 

Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland 2017-2020

Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland är regionen och länsstyrelsens gemensamma strategi för arbetet med kulturarv och kulturmiljö i Västernorrland. Kulturarvsprogrammets målgrupp är i första hand alla som är verksamma inom kulturarvs- och kulturmiljösektorn. Ambitionen är att programmet ska inspirera och kunna fungera som ett arbetsverktyg för alla som vill utveckla och använda Västernorrlands kulturarv. Via en gemensam vision, gemensamma mål och dialog vill vi samla offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle i ett strategiskt regionalt kulturarvsarbete. Vi är övertygade om att kulturarvet är viktigt för demokrati och hållbar regional utveckling. Vi vill främja medskapande och engagemang för att ta tillvara kulturarvets potential att bidra till tillväxt och utveckling för alla.

Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland 2017-2020

Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland 2017-2020, textversion

Överenskommelsen med Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen Västernorrland 

Regionen har en överenskommelse med Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och Länsstyrelsen Västernorrland om strategisk samverkan inom kulturarvsområdet. Överenskommelsen undertecknades av parterna i december 2013, och årligen omprövas inriktningen på samarbetet utifrån erfarenheter och resultat som gjorts.

Överenskommelsens övergripande syfte är att verka för regional utveckling med kulturarv som utgångspunkt. För att bli en stark resurs behöver aktörer inom området samverka. Det kan vara museer, föreningar och företag samt enskilda bland annat inom besöksnäringen.

Parterna samverkar inom följande områden:

  • Tillväxt och besöksnäring
  • Samspelet med folkbildningen
  • Samverkan med civilsamhället samt arkiv, bibliotek och museum
  • Inkluderande arbetssätt med fokus på mångfald

RAÄ har liknande överenskommelser med Region Skåne och Region Västra Götaland.

Läs mer på Riksantikvarieämbetets webbsida

Kontakt

Sofia Lundin, kulturarvskonsulent