Residens med inriktning det gömda kulturarvet

Under hösten 2023 anordnas ett kulturarvsresidens i Härnösands kommun där du som yrkesverksam inom något konst-/kulturområde får chansen att utforska det gömda kulturarvet.

Om residenset 

Syftet med residenset är att främja och stimulera kulturarvsområdet, att fler berättelser lyfts fram och att människors historiska och kulturella medvetenhet stärks. Många människor och berättelser har under historiens gång inte förekommit i historiebeskrivningen, vilket bidragit till marginalisering och tystnad. Med detta residens vill vi bidra till att kulturarvet ska vara angeläget för alla. På så vis kan fler berättelser främjas och varierande perspektiv på historien belysas.

Vi vill visa allt material som finns tillgängligt som inspiration för dig. Under residenset kan du få möjlighet att göra research kring inriktningen, utifrån ditt eget skapande. Detta kan innebära:

 • tillgång, introduktion och information om kulturarv/kulturmiljöer i Härnösands kommun.
 • ta del av kunskap och samlingar hos arkiv, bibliotek och museum samt intresseföreningar.

Residenset är inget vistelseresidens, eftersom du inte kommer att erbjudas logi. Arbetet kommer att ske på den plats du helst arbetar, med besök och kontakt med samverkansparterna utifrån ditt intresse. Arbetet inom residenset ska omfatta en månads arbetstid, som kan fördelas över en längre period, dock max fyra månader. Tidpunkt för residensets genomförande sker i överenskommelse mellan den sökande och samverkansorganisationerna.

Under residenset förväntar vi oss att du:

 • tillgängliggör resultatet av arbetet för en allmänhet i länet, gärna med hjälp av digitala kanaler. Rättigheterna till resultatet tillfaller dig men samverkansorganisationerna har rätt till att tillgängliggöra ditt arbete i respektive verksamhet under en begränsad tid.
 • berättar om ditt skapande genom intervjuer och/eller löpande marknadsföring på sociala medier under tiden residenset pågår.

Region Västernorrland bistår med arvode, samordnande av träffar och studiebesök samt förmedlande av kontakter under residenset.

Residenset erbjuder:

 • Arvode för en månads arbete om 50 000 sek + moms (F-skatt är ett krav). Arvode betalas ut per faktura.
 • Studiebesök
 • Kunskapsunderlag
 • Kontaktperson på varje verksamhet
 • Stöd vid tillgängliggörande insatser

Kriterium för den sökande

 • Du ska vara yrkesverksam inom något konst-/kulturområde (bildkonst, bygghantverk, dans, film, musik, konsthantverk, litteratur, slöjd, teater etc.)
 • Du ska vara registrerad för F-skatt
 • Du ska vara bosatt i eller ha kopplingar till Västernorrlands län

Urvalet görs av en arbetsgrupp med representanter från samverkansorganisationerna.

Residenset kopplar till Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi

Kulturarvsresidenset bidrar till uppfyllandet av den regionala utvecklingsstrategin för Västernorrland. Ett kontinuerligt berättande och kunskapsbyggande om vår historia och samtid är en förutsättning för fri åsiktsbildning och demokrati. Residenset medverkar till livslångt lärande och delaktighet och bidrar till social sammanhållning och folkhälsa samt stärker länets attraktionskraft som besöksmål.

Samverkansparter

Härnösands kommun

Den offentligt organiserade kulturverksamheten i Härnösands kommun är väl utvecklad och etablerad med både konsthall, teater och arenor för musik, utställningar, bibliotek, litteratur och dans. Kommunen finns tillgängliga för frågor om kulturarv/kulturmiljöer som finns i kommunen och kan förmedla kontakter. Personal på Konsthallen kan bistå med att tillgängliggöra Härnösands kommuns konstsamling och bidra med sakkunskap. Närbiblioteken och Sambiblioteket i Härnösand erbjuder sina tjänster. Det finns också möjlighet att sitta och arbeta på såväl Sambiblioteket som på Närbiblioteken som också har meröppet.

Föreningsarkivet i Västernorrland

Föreningsarkivet i Västernorrland är den institution i länet som ansvarar för föreningslivets kulturarv. Föreningsarkivet förvaltar drygt 300 arkiv från föreningar i Västernorrland. Arkiven från Ångermanland finns på ACN, Arkivcentrum Nord i Härnösand och arkiven från Medelpad finns i Sundsvalls kommunhus i Sundsvall. Föreningsarkivets personal hjälper till med att söka, ta fram material som efterfrågas och kan också bidra med förslag till annat intressant material. Vi kan även hjälpa till i arbetsprocessen genom samtal och diskussion.

Länsstyrelsen Västernorrland

Länsstyrelsen Västernorrland är en statlig myndighet som ansvarar för det statliga kulturmiljöarbetet och särskilt för kulturmiljöer som fornlämningar, byggnadsminnen, kulturreservat och kyrkor. Länsstyrelsen finns tillgängliga för frågor, kan ta fram kunskapsunderlag och även bidra som diskussionspart.

Regionbibliotek Västernorrland

Regionbibliotek Västernorrland är ett regionalt resurscentrum för biblioteksutveckling i Västernorrland. Under residensperioden kan verksamheten bistå med att förmedla kontakt till bibliotek i och utanför länet. Biblioteken kan till exempel erbjuda databaser inom släktforskning och samlingar av lokal litteratur.

Riksarkivet i Härnösand

Riksarkivet i Härnösand bevarar arkiv från i första hand lokala och regionala statliga myndigheter från Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Gävleborgs län. I arkiven finns handlingar från medeltid fram till idag. Riksarkivets uppdrag inkluderar bland annat att svara på frågor ur arkiven och att göra materialet tillgängligt och sökbart. Under residensperioden hjälper Riksarkivets personal till med att söka fram intressanta historiska dokument ur sina samlingar samt bistår med att ta kopior av arkivmaterial för den som inte vill besöka oss på plats i Härnösand.

Västernorrlands museum

Västernorrlands museum arbetar med att förvalta och förmedla länets kulturarv från förhistorien fram till modern tid. Här finns experter inom arkeologi, kulturmiljö, samlingsförvaltning och utställningsverksamhet och här finns länets hemslöjdskonsulenter. Museet erbjuder besök i samlingar och arkiv under ledning av etnologer, antikvarier och konservatorer och kan bistå med expertis kring historiska källor och möjlighet att förmedla resultatet av ett residens.                                                       

Sista ansökningsdag

Sista dagen för ansökan är den 2023-06-07. Eventuella intervjuer inför beslut om mottagare av residenset sker under vecka 26. Beslut meddelas senast under vecka 27. Skicka din ansökan via e-post till: region.vasternorrland@rvn.se markera e-postmeddelandet med "Kulturarvsresidens Västernorrland".  

Mejlet för ansökan ska innehålla:

 • Ansökningsbrev med kortfattad beskrivning av ditt kulturutövande, varför och hur du vill uppmärksamma det gömda kulturarvet i Härnösands kommun, vilken anknytning du har till Västernorrland samt vilket stöd du förväntar dig att få under din residensperiod. Högst 1500 ord.
 • Dokumentation av dina tidigare verk/projekt, 3-6 bilder eller liknande dokumentationer, varav två av dessa kan ersättas och i stället utgöras av länkar till tidsbaserade verk. Varje enskild bild får ej överstiga 1MB.
 • CV (max 2 A4-sidor).
 • Adress till webbsida eller andra sociala medier.
 • Kontaktinformation

Kontakta oss 

Välkommen att kontakta oss vid frågor och funderingar.
Ritha Jonsson, Kulturarvsstrateg Region Västernorrland
Telefon: 0611-845 06
E-post: rita.jonsson@rvn.se

 

 


Tillbaka till toppen