HBTQ och normkritisk kompetens

Mellan åren 2015-2018 har Region Västernorrland tillsammans med andra regioner samt Umeå universitet bedrivit det gemensamma projektet ”Hbtq och normkritiskt kompetens”.

En handbok i normkritik och hbtq

Målet med projektet har varit att hitta relevanta och användbara arbetsmetoder där hbtq-perspektivet tillvaratas inom ramen för det regionala kulturutvecklingsarbetet. Detta har gjorts i form av en handbok:

Handbok i normkritik och hbtq – Förhållningssätt inom regional kulturverksamhet (pdf)

Handbokens format är konstruerat för att verksamheterna kontinuerligt ska arbeta med att utveckla och implementera riktlinjer och förhållningssätt anpassade efter verksamhetens behov.

Vision och syfte

Kulturområdet är en viktig arena för att synliggöra strukturer, normer och värderingar genom att inbjuda till samtal, dialog och diskussioner som driver det demokratiska samtalet framåt. Regionerna delar visionen om ett mer inkluderande kulturliv och projektet har utgjort en del i arbetet för att uppnå visionen. Målgrupp för projektet har varit tjänstepersoner och politiker vid de regionala kulturenheterna, tjänstepersoner och styrelseledamöter vid de regionala kulturverksamheterna samt verksamma inom det fria kulturlivet.

Projektet har bedrivits tillsammans med Region Västerbotten, Region Jämtland/Härjedalen och CERUM (Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet), och syftet har varit att höja kompetensen om hbtq genom att undersöka attityder, förhållningssätt och tendenser gällande hbtq frågor inom kulturområdet. Detta har gjorts genom att representanter från ovanstående målgrupper intervjuats inom projektet. Intervjuarbetet sammanställdes under hösten 2018 i en rapport som publicerats i CERUM:s rapportserie. Inom ramen för projektet har också utbildningsinsatser genomförts.


Tillbaka till toppen