Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Göran Dahlbergs stiftelse – Stadgar

Göran Dahlbergs stiftelse för bildkonstnärer

Stiftelseurkund skriven 7/9 1998, senast omskriven 12/1 2009.

§1 Stiftelsens namn

Stiftelsens namn skall vara ”Göran Dahlbergs stiftelse för bildkonstnärer”.

§2 Stiftelsens ändamål

Stiftelsen skall varje eller vartannat år av avkastningen utdela ett stipendium till en eller flera konstnärer mantalsskrivna och verksamma i Ångermanland eller Medelpad. Stiftelsens kapital får ej användas för utdelning.

§3 Stipendiets kungörande

Stipendiet annonseras i KRO-tidningen eller på annat sätt styrelsen finner lämpligt.
Styrelsen kan även utdela stipendiet till konstnär som icke sökt stipendiet.

§4 Stiftelsens styrelse

Stiftelsens styrelse utser ny styrelse i stiftelsen, vilken skall bestå av tre ordinarie ledamöter och en suppleant, vilka utses för 2 år i taget.

§5 Stiftelsens sammanträden

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. På begären av en ledamot är ordförande skyldig att sammankalla styrelsen.
Arvode utgår ej till styrelsens ledamöter eller suppleant.
Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll. Protokollet skall justeras av samtliga som deltagit i sammanträdet.

§6 Firmateckning

Stiftelsens firma tecknas på det sätt som styrelsen bestämmer.

§7 Räkenskaper och revision

Över stiftelsens förvaltning skall styrelsen föra fullständiga räkenskaper vilka avslutas per kalenderår och därefter revideras.