Kulturplaneprocess 2023–2026

Kulturplan för Västernorrland 2019–2022 upphör att gälla den 31 december 2022 och vi har därför satt igång arbetet att ta fram en ny kulturplan för Västernorrland 2023–2026.

Utgångspunkter för arbetet med de regionala kulturplanerna finns i Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Enligt förordningen ska regionerna i sin kulturplan beskriva hur de vill fördela medlen till följande regionala verksamheter:

  • professionell teater-, dans- och musikverksamhet
  • museiverksamhet
  • biblioteksverksamhet
  • konst- och kulturfrämjande verksamhet
  • regional enskild arkivverksamhet
  • filmkulturell verksamhet
  • främjande av hemslöjd.

Enligt förordningen ska regionerna ta fram kulturplanerna i samverkan med kommuner och i samråd med det professionella kulturlivet och det civila samhället. Vi är just nu igång med samråd och samverkan, och vi är tacksamma för alla inspel vi får.

Remissvar

Tack alla som engagerat sig i remisskrivandet. Det har kommit in drygt 30 remissvar som har beaktats i skrivandet av det nya förslaget till Kulturplan. Här finner du en sammanfattning av remissvaren:

Sammanfattning av remissvar Kulturplan (pdf)

Vidare process och beslut

Nämnden för Hållbar Utveckling beslutade att anta förslaget till Kulturplan för Västernorrland efter att tjänstepersoner gjorde en dragning om processen och planen, under nämndssammanträde den 5 oktober 2022. Nästa beslutsinstans är Regionfullmäktige som är planerat till 30 november - 1 december 2022.


Tillbaka till toppen