Digital delaktighet

En uppgift för biblioteken är att bidra till att öka den digitala delaktigheten och kompetensen. För att tillgången till information ska vara jämlik arbetar regionbiblioteket för att öka medie- och informationskunnigheten i regionen.

I takt med att samhället digitaliseras allt mer kräver det av medborgarna att de blir mer digitalt kompetenta. För att kunna uppnå delaktighet krävs kunskap som många saknar. Enligt undersökningen ”Svenskarna och Internet” (2018) är det 1,1 miljoner svenskar som inte använder internet alls eller gör det mer sällan än varje dag. De känner sig också digitalt delaktiga i mindre utsträckning än de som använder internet dagligen.

Folkbiblioteken har blivit en viktig aktör i arbetet med digital delaktighet. De har en tradition av att arbeta med frågor kring informationssökning och källkritik för att motverka okunskap och filterbubblor. För att tillgången till information ska vara jämlik arbetar regionbiblioteket för att öka medie- och informationskunnigheten i regionen. Detta arbete sker genom fortlöpande metodutveckling och samverkan inom olika nätverk och deltagande i den europeiska kampanjen All Digital Week och det nationella initiativet eMedborgarveckan.

Digitalt först

För att höja biblioteksmedarbetarnas digitala kompetens, och därmed öka likvärdigheten för medborgarna i deras möten med biblioteken, har regeringen gett Kungliga biblioteket i uppdrag att leda satsningen ”Digitalt först med användaren i fokus.” Ett treårigt projekt med start 2018 där regionbiblioteken ska genomföra utbildningsinsatser för landets alla biblioteksanställda.

Mer om hur vi arbetar med Digitalt först i Västernorrland

Relaterade länkar

Insatser för digital kompetens på folkbiblioteken (digidel.se)

eMedborgarveckan (digidel.se)

All digital week (alldigitalweek.eu)

För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi (regeringen.se)

Svenskarna och internet 2021 (svenskarnaochinternet)

Kontakt

Johanna Nord Ambrosson


Tillbaka till toppen