Upphandling och inköp

Region Västernorrland upphandlar årligen varor och tjänster för cirka tre miljarder kronor. Genom att ställa relevanta krav i upphandlingsprocessen, både på miljöarbete och socialt ansvarstagande, kan vi uppnå flera av målen inom hållbarhetsområdet.

Hållbara upphandlingar och inköp säkerställer att Region Västernorrland köper in bra produkter, varor och tjänster samt driver på utvecklingen och ökar marknadens utbud av hållbara produkter och tjänster. Att ställa hållbarhetskrav i upphandlingar kan exempelvis leda till sunda arbetsvillkor i leverantörskedjan och minskad miljö- och klimatpåverkan från konsumtion, energianvändning och transporter.

Vid upphandling används bland annat Upphandlingsmyndighetens kriterier för hållbar upphandling i de fall de finns framtagna. Regionerna samverkar även nationellt i de här frågorna genom den nationella samordningen för Hållbar Upphandling. Läs mer på upphandlingsmyndigheten.se och hållbarupphandling.se.

För att åstadkomma hållbara upphandlingar räcker det inte med att ställa krav på miljömässig och social hållbarhet. Upphandlingen är en länk i en kedja där alla länkarna är lika viktiga för att hållbarhetsnytta ska uppnås. De andra länkarna handlar om politiskt engagemang, hur verksamheterna hanterar inköp och beställningar, användningen av produkterna samt uppföljning av de politiska besluten och målen. Det behövs fokus på hela kedjan.


Tillbaka till toppen