Förstudien Grön Energiomställning och effektivisering i företag (GREEN) i Västernorrland

Energikontoret Västernorrland har genomfört en förstudie där syftet var att kartlägga små och medelstora företag i länet som är i behov av och mottagliga för stöd i en grön omställning. Förstudien identifierar var i omställningsarbetet företagen befinner sig, vilka behov av stöd de har och vad de behöver för att komma vidare samt accelerera arbetet med en grön omställning.

Resultatet från förstudien visar att det finns ett intresse hos små och medelstora företag att arbeta med en grön omställning, men det saknas kunskap hos företagen om hur ett sådant arbete kan se ut. Att avsätta tid för ett arbete med en grön omställning ses som en utmaning hos många företagare och många ser även ekonomiska hinder, främst när det handlar om investeringar i effektivare teknik.

Små och medelstora företag i Västernorrland behöver också mer stöd från offentlig sektor för att möjliggöra den gröna omställningen. Stödet bör behandla både kunskapshöjande insatser samt finansiella stöd. Företagen upplever även att de inte nås av information från offentliga verksamheter i den utsträckning de önskar.

Sveriges företag är avgörande för en positiv, hållbar utveckling och ett arbete med en grön omställning gör företagen mer klimatsmarta och konkurrenskraftiga. Resultatet från förstudien kommer att användas som underlag till framtida projekt och andra regionala insatser. Ett fortsatt arbete med grön omställning hos företag kommer att bidra till en hållbar utveckling i länet och minska företagens klimatpåverkan.

Förstudien delfinansierades av den Europeiska regionala utvecklingsfondens program React-EU med syfte att bidra till en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin efter Covid-19 pandemin, samt av statliga medel från anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder. Förstudien genomfördes mellan mars och november 2022 tillsammans med Region Jämtland Härjedalen.

Läs slutrapporten från förstudien här:

Förstudie inför genomförandeprojektet Grön energiomställning ocheffektivisering i företag (GREEN) i Västernorrland (pdf)


Tillbaka till toppen